Maa-ainesasiat

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslain mukainen  maa-aineslupa. Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma mikäli hanke ei ole laajuudeltaan tai vaikutukseltaan vähäinen. Lupahakemus tulee toimittaa liitteineen kahtena kappaleena ja siihen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä kappaleena lupaviranomaiselle. Valtioneuvoston asetuksella (926/2005) säädetään tarkemmin maa-ainesluvan hakemismenettelystä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista.

Luvasta päättää Sotkamon kunnassa Sotkamon kunnan ympäristö-ja tekninen lautakunta. Ennen päätöksentekoa lupahakemus kuulutetaan (30 vrk) sekä kuullaan naapureita ja muita asianosaisia. Pääsääntöisesti hakemuksesta pyydetään lausunto Kainuun ELY -keskukselta ja tarvittaessa myös muilta viranomaisilta. Lupa on aina määräaikainen, enintään kymmenen vuotta, perustellusta syystä lupa voidaan myöntää pidemmäksi ajaksi kuin kymmenen vuotta.

Maa-aineslupahakemus 

Maa-aineslain mukainen kotitarveotto

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristövalvontaan, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä ylittää 500 k-m3. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Kotitarveottoilmoitus

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/-haltija on velvollinen suorittamaan lainmukaiset tarkastus- ja valvontamaksut ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Maa-ainestaksa