Maaperän pilaantuminen

Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän pilaaminen on kiellettyä. Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muuta ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa taikka haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Maaperän pilaantumisesta on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle. Vastuu pilaantuneen maaperän tutkimisesta ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Maaperän puhdistamisesta on tehtävä tapauksesta riippuen joko ympäristölupahakemus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tai kirjallinen ilmoitus Kainuun ELY-keskukselle.

Tietoa maaperän pilaantumisesta ja puhdistamisesta löytyy tarkemmin ympäristöhallinnon sivuilta: www.ymparisto.fi