Ruoppaukset ja ojitukset

Rannan ruoppaukselle tulee hakea lupa vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan, jos ruopattava massamäärä on yli 500 kuutiometriä. Lupa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Myös laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan lupa. Pienistä niitoista tulee ilmoittaa vesialueen omistajalle ja Kainuun ELY-keskukselle.

Jos ruopattava massamäärä on alle 500 kuutiometriä, tulee  ruoppauksesta tehdä kirjallinen ilmoitus Kainuun ELY-keskukselle vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Vesilaissa ojituksena pidetään viljelys- tai metsämaan kuivattamista tai muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamista. Ojan tai puron suurentaminen ja oikaiseminen rinnastetaan uuden ojan tekemiseen.

Ojan tekemiseen toisen maalle tai rajalle tarvitaan maanomistajan suostumus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, jos maanomistajat eivät keskenään pääse sopimukseen asiasta.