Ruoppaukset ja ojitukset

Rannan ruoppaukselle tulee hakea lupa vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan, jos ruopattava massamäärä on yli 500 kuutiometriä. Lupa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Myös laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan lupa.

Massamäärältään enintään 500 m³:n ruoppauksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Kainuun ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Vesilaissa ojituksena pidetään viljelys- tai metsämaan kuivattamista tai muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamista. Ojan tai puron suurentaminen ja oikaiseminen rinnastetaan uuden ojan tekemiseen.

Ojan tekemiseen toisen maalle tai rajalle tarvitaan maanomistajan suostumus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, jos maanomistajat eivät keskenään pääse sopimukseen asiasta.