Hankinnat

Sotkamon kunnan, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Julkisissa hankinnoissa on toteutettava ja halutaan toteuttaa avoimuutta. Pääsääntöisesti mikä tahansa ennalta sovitut kriteerit täyttävä yritys on oikeutettu antamaan tarjouksensa.

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Nämä eivät kuulu hankintalain piiriin, mutta hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden periaatteita ja ne tulee myös kilpailuttaa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät HILMA – kanavasta.

Hankintojen kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee osaltaan myös sen, sovelletaanko hankintaan kansallista menettelyä vai EU-menettelyä. Hankintalain muutokset vaikuttavat yleensä myös kynnysarvoihin. Eu -kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Voimassaolevat kynnysarvot löytyvät hankinnat.fi verkkosivuilta.

Kainuun hankintarengas

Sopimusperusteinen Kainuun hankintarengas toimii koko maakunnassa ja sen osakkaina ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän lisäksi kaikki kunnat sekä ev.lut. seurakunnat.  Lisäksi yhteishankinnan piiriin kuuluvat ostajan määräysvallassa olevat yhtiöt ja liikelaitokset.  Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtävänjaot.  Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan ja Kajaanin kaupunki hallinnoi hankintarengasta.

Rakentamisen arvonlisäverovelvollisuus 1.1.2020 Sotkamon kunnassa

Sotkamon kunta ei ole enää käänteisen arvonlisäveron piirissä 1.1.2020 alkaen.
Sotkamon kuntaan tuleviin rakentamispalvelujen laskuihin tulee sisältyä arvonlisävero.

Sotkamon kunnan Y-tunnus 0189766-5