Hankinnat

Sotkamon kunnan, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Julkisissa hankinnoissa on toteutettava ja halutaan toteuttaa avoimuutta. Pääsääntöisesti mikä tahansa ennalta sovitut kriteerit täyttävä yritys on oikeutettu antamaan tarjouksensa.

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Nämä eivät kuulu hankintalain piiriin, mutta hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden periaatteita ja ne tulee myös kilpailuttaa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät HILMA – kanavasta.

Hankintojen kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee osaltaan myös sen, sovelletaanko hankintaan kansallista menettelyä vai EU-menettelyä. Hankintalain muutokset vaikuttavat yleensä myös kynnysarvoihin. Eu -kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Voimassaolevat kynnysarvot löytyvät hankinnat.fi verkkosivuilta.

Kainuun hankintarengas

Sopimusperusteinen Kainuun hankintarengas toimii koko maakunnassa ja sen osakkaina ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän lisäksi kaikki kunnat sekä ev.lut. seurakunnat.  Lisäksi yhteishankinnan piiriin kuuluvat ostajan määräysvallassa olevat yhtiöt ja liikelaitokset.  Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtävänjaot.  Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan ja Kajaanin kaupunki hallinnoi hankintarengasta.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Sotkamon kunnassa  

Rakennusalalla astuu 1.4.2011 alkaen voimaan lakimuutos käänteisestä arvonlisäverovelvollisuudesta. Lakimuutoksen mukaan tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä.

Sotkamon kunta on selvittänyt oman asemansa ja on arvonlisäverolain 8c §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja harjoittava elinkeinoharjoittaja, jolle tapahtuvaa arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Käännetyn verovelvollisuuden johdosta Sotkamon kunta on em. rakentamispalveluostoista arvonlisäverovelvollinen palvelujen ostaja eikä Sotkamon kunnalle tehtäviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa.

Sotkamon kunnan Y-tunnus 0189766-5