Kuulutus MRL 200§ mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017 (§12) Urheiluopiston ympäristö / osa-alue 2 asemakaavan (asemakaavan muutos ja laajennus). Asemakaavan muutos koskee kortteleita 415 ja 416, osaa korttelista 406 sekä näihin kortteleihin liittyviä katu-, virkistys-, paikoitus- ja venevalkama-alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöä Juhla-alue 765-401-94-96. Asemakaavalla muodostuu korttelit 415, 416 ja 422 sekä näihin kortteleihin liittyviä katu-, virkistys-, paikoitus- ja venevalkama-alueita.
Hyväksymispäätöksestä ei jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Urheiluopiston ympäristön asemakaava / osa-alue 2 tulee voimaan 13.9.2017.

Sotkamo 13.9.2017
KUNNANHALLITUS

Kuulutus asemakaavan vireilletulosta

KUULUTUS ASEMAKAAVAN VIREILLE TULOSTA ( MRL 62 ja 63 §, MRA 30 § )

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireilletu-losta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta:

- Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet -sivuilla 11.8.2017 lähtien. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 11.8.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuulutus

Kuntavaaleissa, jotka toimitettiin 9.4.2017 valittiin Sotkamon kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 seuraavat 27 henkilöä