Kuulutus MRL 200§ mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017 (§12) Urheiluopiston ympäristö / osa-alue 2 asemakaavan (asemakaavan muutos ja laajennus). Asemakaavan muutos koskee kortteleita 415 ja 416, osaa korttelista 406 sekä näihin kortteleihin liittyviä katu-, virkistys-, paikoitus- ja venevalkama-alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöä Juhla-alue 765-401-94-96. Asemakaavalla muodostuu korttelit 415, 416 ja 422 sekä näihin kortteleihin liittyviä katu-, virkistys-, paikoitus- ja venevalkama-alueita.
Hyväksymispäätöksestä ei jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Urheiluopiston ympäristön asemakaava / osa-alue 2 tulee voimaan 13.9.2017.

Sotkamo 13.9.2017
KUNNANHALLITUS