Kuulutus asemakaavan vireilletulosta

KUULUTUS ASEMAKAAVAN VIREILLE TULOSTA ( MRL 62 ja 63 §, MRA 30 § )

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireilletu-losta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta:

- Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Pirttijärvensalmen rannalla Siltapolun, Rantatien, Keskuskadun, Sepänkujan ja Kainuuntien rajaamalla alueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6, 208 ja 209 sekä näihin rajoittuvia katu-, puisto- ja venevalkama-alueita.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet -sivuilla 11.8.2017 lähtien. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 11.8.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA