kuvituskuva

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2027) 20 § mukainen kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on yhteysviranomaisena antanut 2.7.2024 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen lausunnon Elementis Minerals B.V. Branch Finland (Elementis Minerals) Sotkamon kaivos- ja tehdasalueen kaivannaisjätteiden ja vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA).

Kuulutus on luettavissa Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla.