Opetus

Musiikkiopiston perusopetuksessa on kolme tasoa: varhaisiän musiikkikasvatus, musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso. Musiikkiopisto järjestää opetusta myös aikuisille sekä perusopetusta tukevaa erikoiskurssitoimintaa.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tarkoituksena on saada lapsi kiinnostumaan musiikista sekä opettaa vuorovaikutustaitoja musiikillisin keinoin. Musiikkileikkikoulu huomioi oppilaiden eri lahjakkuusalueet; opetus sisältää monipuolisesti laulua, soittoa, musiikkiliikuntaa ja sovitusten tekoa.

Vauvamusiikkileikkikoulussa painotetaan musiikkiliikuntaa ja iloista yhdessä oloa. Siellä opitaan perussykettä, saadaan ensituntuma soittimiin ja tutustutaan samanikäisiin ystäviin ja heidän vanhempiinsa. Opetus on suunnattu niin lapsille kuin vanhemmillekin.

3 – 6-vuotiaiden musiikkileikkikoulussa leikitään musiikillisia roolileikkejä, lauletaan, soitetaan, tehdään helppoja sovituksia, kuunnellaan musiikkia ja piirretään.

Soitinvalmennuksessa esiopetusikäiset, 6-vuotiaat, valitsevat kanteleen tai kellopelin soittimekseen. Opetus on ryhmäopetusta. Musiikkiliikunta on tärkeä osa soitinvalmennusta. Soitinvalmennusryhmä on vuosittain esiintynyt esiopetuksen omassa MO-MO -konserttissa Kuhmon Lentua-salissa.

Musiikkileikkikoulun toiminnasta voi kysyä lukukausien aikana suoraan opettajalta musiikkileikkikoulun omasta numerosta 044 710 5007.

Musiikin perustaso

Musiikin perustasolle oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Opetus on suunnattu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille.  Aikuisopetuksen tarkoituksena on palvella ammatissa toimimista tai aktiivista musiikin harrastusta.

Opiskelu on tavoitteellista. Oppilaan omat tavoitteet, toiveet ja mahdollisuudet otetaan huomioon opintojen suunnittelussa. Edistymistä seurataan säännöllisillä esiintymisillä ja tutkinnoilla. Suosituksena on, että perustason suorittamiseen käytetään enintään yhdeksän vuotta.

Perustason opinnot sisältävät henkilökohtaista opetusta pääinstrumentissa, esiintymisiä, konserttien seuraamista, musiikin perusteitten opiskelua (musiikin teoriaa, säveltapailua, yleistä musiikkitietoa) ja yhteismusisointia. Musiikin perusteiden opiskelu etenee rinnakkain pääinstrumentin tasosuoritusten kanssa. Yhteissoitto aloitetaan niin varhain kuin mahdollista.

Perustason suorittamisesta annetaan oppilaalle Suomen musiikkioppilaitosten liiton suositusten mukaisesti laadittu todistus.

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolle siirrytään perustason suorittamisen jälkeen. Opinto-oikeuden myöntää rehtori. Musiikkiopisto voi järjestää myös erillisen musiikkiopistotason pääsykokeen. Musiikkiopistotasolla syvennetään musiikin tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen musiikin harrastamiseen. Musiikkiopistotaso antaa myös valmiuksia ammattiopintojen aloittamista varten.

Musiikkiopistotasolla opiskellaan samoja aineita kuin perustasolla. Opinnot sisältävät henkilökohtaista opetusta pääinstrumentissa, esiintymisiä, konserttien seuraamista, musiikin perusteitten opiskelua (musiikin teoriaa, säveltapailua, yleistä musiikkitietoa) ja yhteismusisointia.

Opiskelu on tavoitteellista. Oppilaan omat tavoitteet, toiveet ja mahdollisuudet otetaan huomioon opintojen suunnittelussa. Edistymistä seurataan säännöllisillä esiintymisillä ja tutkinnoilla. Musiikkiopistotasolla esiintymisiä, yhteismusisointia sekä projekteihin liittyviä toimintoja on suhteessa enemmän kuin perustasolla.

Suosituksena on, että musiikkiopistotason suorittamiseen käytetään enintään viisi vuotta.
Musiikkiopistotason suorittamisessa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton suosituksia. Opiskelija saa musiikkiopistotason suoritettuaan päättötodistuksen.

Päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan seuraavat kurssisuoritukset: solistisen pääaineen I kurssi, säveltapailun I kurssi, musiikin teorian I kurssi, musiikkitiedon I kurssi, solistisen sivuaineen perustaso 1.

Muu perusopetus

Kuhmon musiikkiopistossa voidaan antaa perusopetusta myös erikoiskurssien yhteydessä sekä muina lyhytkursseina. Tällöin jokainen koulutus suunnitellaan ja
toteutetaan erillisenä.

Kuhmon musiikkiopistossa annetaan opetusta myös aikuisille. Aikuisopetus
tapahtuu musiikin perustason tai musiikkiopistotason opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintovapaa

Erityisestä syystä oppilas voi anoa opintovapaata.
Anomisesta on keskusteltava opettajan kanssa ja opintovapaata haetaan jatkamisilmoituksen lisätietoja rivillä, johon on myös merkittävä opintovapaan ajankohta esim. syksy 2015 tai lukuvuosi 2015-2016. Opintovapaan myöntää rehtori.