Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Lisäksi oppilas voi saada perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen rinnalla oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyä yksilökohtaista oppilashuoltoa.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (KUVA 1). Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

KUVA 1: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, Sotkamo  

Oppiaineen yksilöllistäminen

Jos oppilaalla on jossakin oppiaineessa suuria vaikeuksia saavuttaa yleisen oppimäärän tavoitteita tuesta huolimatta hyväksyttävästi, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee kertoa yksilöllistämisen vaikutuksista opintoihin nyt ja tulevaisuudessa. Oppiaineen yksilöllistäminen edellyttää pedagogisen selvityksen tekemistä ja erityisen tuen päätöstä.

Erityisen tuen pienryhmät

Erityistä tukea voidaan antaa oppilaalle muun opetuksen yhteydessä monipuolisin tukitoimin. Opetus voidaan järjestää oppilaan etu ja tarpeet huomioon ottaen myös pienryhmissä. Erityisen tuen pienryhmäopetus järjestetään alaluokkien osalta Salmelan koulussa ja yläluokkien osalta Tenetin koulussa.

Vaativa erityinen tuki

Vaativa erityinen tuki viittaa nimensä mukaisesti oppilaille tarjottavan tuen vaativuuteen. Oppilailla voi olla vakavaa psyykkistä oireilua, autisminkirjoa, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja monivammaisuutta. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. Vaativan erityisen tuen oppilaille on usein tehty erityisen tuen päätöksen lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden päätös. Vaativan erityisen tuen opetus järjestetään Salmelan koululla pienryhmissä.

Pidennetty oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Näin lapsen oikeus vapaaehtoiseen esiopetusvuoteen voi toteutua.  Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta ja laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa.

Toimintaa-alueittain järjestettävä opetus

Kehitysvammaisten tai vakavasti sairaiden oppilaiden opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Oppimisen tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointitavat suunnitellaan yksilöllisesti ja kirjataan HOJKSiin. Opetuksessa pyritään eheyttämään taitoja arkielämän toimintojen kokonaisuuksiksi. Opetuksen suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Mukana ovat myös muu koulussa oppilaan kanssa toimiva henkilöstö ja tarvittaessa eri asiantuntijat.