Kotihoidontuki / Yksityisen hoidon tuki

KOTIHOIDONTUKI

Lasten kotihoidontuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3 -vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kotihoidontukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista kotihoidontukea maksetaan sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Yksityisen hoidon tukea voi saada silloin, kun vanhemmat itse järjestävät lapsen varhaiskasvatuksen yksityisesti (Laki lasten kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128).

Kela maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle, joka voi olla yksityinen päiväkoti, hoitolaitos, perhepäivähoidon yrittäjä, perheeseen palkattu työsopimussuhteinen lastenhoitaja, vanhempien perustama varhaiskasvatuksen osuuskunta tms. vastikkeellista palvelutoimintaa harjoittava, ilmoituksen tehnyt palveluntuottaja. Kunta maksaa tuen kustannukset Kelalle ja valvoo kunnan alueella annettua yksityistä hoitoa.

Vuonna 2021 lasta kohden kuukaudessa maksettava yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 174,59 € (hoitoaika yli 20 tuntia/vko), tulosidonnainen hoitolisä enintään 146,82 € ja Sotkamossa vapaaehtoinen kuntakohtainen lisä 185,00 € yli 20 tuntia/vko varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Jos varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia/vko, hoitorahaa maksetaan 64,24 €/kk ja hoitolisä maksetaan puolitettuna.