Luonnonsuojelu

Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan (luonnonsuojelulaki 1096/1996). Ympäristöministeriö on luonnon- ja maisemansuojelua ohjaava ja valvova ylin elin. Alueellisten ELY -keskusten tehtävänä on edistää ja valvoa suojelua alueellaan.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristö- ja tekninen lautakunta) voi hakemuksesta rauhoittaa luonnonmuistomerkin yksityisen mailla luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Luonnon muistomerkin rauhoittaminen

Luonnonsuojelusta lisää ympäristöhallinnon sivuilla  http://www.ymparisto.fi/fi-FI