Ympäristölupa ja toiminnan rekisteröinti

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Luvan myöntää joko Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tai Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi  kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kunnan verkkosivuilla. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja –päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Ohjeita ja ympäristölupalomakkeita löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta  http://www.ymparisto.fi

Rekisteröintimenettely

Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat toiminnat:

  • asfalttiasemat
  • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
  • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
  • kemialliset pesulat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
  • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Tarkista tarkemmat rekisteröintivelvoitteet ympäristönsuojelulain liitteestä 2.

Uusi toiminta

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Toiminnassa olevien asfalttiasemien ja energiantuotantolaitosten toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä.

Toiminnassa olevien kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2025.

Mikäli olemassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen käsitellä ympäristölupaviranomaisessa ennen edellä mainittuja päivämääriä, tulee toiminnasta jättää rekisteröinti-ilmoitus.

Ilmoitukseen tarvittavat lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta