Ympäristölupa ja toiminnan rekisteröinti

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Luvan myöntää joko Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tai
Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi  kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutusten
tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja –päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Ohjeita ja ympäristölupalomakkeita löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta  http://www.ymparisto.fi

 

Rekisteröintimenettely

Toimintoihin, joiden ympäristönsuojeluvaatimukset on säädetty valtioneuvoston asetuksella, ei pääsääntöisesti tarvitse hakea ympäristölupaa vaan toiminta rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintimenettelyä sovelletaan seuraaviin toimintoihin:

– asfalttiasemat

– polttonesteiden jakeluasemat

– pienet energiantuotantoyksiköt

Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä 90 vrk ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoja rekisteröintiin liittyvistä asioista ja tarvittavat lomakkeet saa ympäristöhallinnon internetsivustolta http://www.ymparisto.fi/