Jätevesi

Mustolan jätevedenpuhdistamo

Vuokatissa sijaitsevan Mustolan jätevedenpuhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Vuokatin  taajaman jätevedet. Lisäksi puhdistamossa käsitellään Kaitainsalmen, Sapsonrannan, Juuvinmäen, Riekinrannan, Juholakylän ja Naapurinvaaran vesiosuuskuntien sekä Haapalanlahden vesiyhtymän jätevedet. Puhdistamon on mitoitettu asukasvastineluvulle 24000. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on 750 000 m3/a eli n. 2050 m3/d.

Jätevesien käsittely

Puhdistus prosessi on biologis-kemiallinen, jossa fosforin poisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella aktiivilieteprosessin yhteydessä. Saostuskemikaalina on ferrisulfaatti (PIX 105). Puhdistetut jätevedet johdetaan Tenetin virtaan. Liete kuivataan suotonauhapuristimella. Kuivattu liete toimitetaan biokaasulaitokselle.

Puhdistusvaatimukset

Pohjois-Suomen alueviraston päätöksen mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdettavan jäteveden BOD7 atu-arvo on enintään 15 mg/l ja fosfori 0,5 mg/l. Puhdistustehojen tulee olla molempien arvojen suhteen vähintään 90 %.

Jäteveden laatu

Lupaehtojen  mukaisen velvoitetarkkailun suorittaa Pöyry Envinronment Oy. Valvonnasta vastaa Kainuun ELY-keskus. Näytteet otetaan tulevasta ja lähtevästä jätevedestä vuorokauden kokoomanäytteenä kerran kuukaudessa. Viimeisin tutkimustulos ohessa.