Hyvinvointikyselyn vastaajat ovat tyytyväisiä elämänlaatuunsa

Sotkamossa toteutettiin touko-kesäkuun aikana hyvinvointikysely, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä selvittää kunnan asukkaiden ajatuksia, toiveita ja tarpeita hyvinvointisuunnitelmaa ja osallistuvaa budjetointia varten.

Kyselyyn vastasi yhteensä 125 henkilöä, joista valtaosa (78 %) oli naisia. Hieman yli puolet (61 %) vastaajista oli iältään 21–60-vuotiaita. Kolmasosa (34 %) oli yli 60-vuotiaita. Nuorien 20-vuotaiden tai nuorempien vastauksia oli kyselyyn vastanneista noin 5 %.

Vastaajista 85 % arvioi elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Elämänlaatuun positiivisesti vaikuttavia asioita ovat muun muassa perhe, ystävät, työ, terveys, harrastukset sekä riittävä toimeentulo. Elämänlaatua heikentäviksi tekijöiksi vastaajat mainitsivat terveyspulmat, kiireen, haasteet palvelujen saatavuudessa, taloudellisen epävarmuuden, maailmanpoliittisen tilanteen sekä yksinäisyyden. Sen lisäksi, että suurin osa vastaajista koki elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi, lähes yhtä moni ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen terveyteensä.

Hyvinvointikyselyn osana toteutettiin osallistuvaa budjetointia, jossa vastaajilla oli mahdollisuus äänestää kohdetta, johon osallistuvaan budjetointiin kohdistetut varat tulisi käyttää. Annetuista vaihtoehdoista eniten ääniä (20 kpl) sai tapahtumaistuinten hankinta ja toiseksi eniten (19 kpl) Suoperän leikkipuiston uudistaminen.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään valtuustokausittain laadittavassa laajassa hyvinvointikertomuksessa, joka on kunnassa valmisteltu hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Kertomukseen valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitelmaa, ja niitä arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä. Kunnan strategisessa suunnittelussa asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen tavoitteet, ja määritellään niitä tukevat toimenpiteet. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi lisätä kuntalaisten toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia, syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta.

Lisätietoja

Kukka-Maaria Pyykönen
hyvinvointikoordinaattori
kukka-maaria.pyykonen@sotkamo.fi
0406806711
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111