Kuvituskuva opiskelusta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee Sotkamossa

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä perusopetuksen päättävien oppilaiden on haettava toisen asteen koulutukseen. Kaikki Sotkamon perusopetuksen päättävät oppilaat ovat hakeneet toisen asteen opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa. Yhteishaun tulokset julkaistaan oppilaille kesäkuun 17. päivän jälkeen ja paikka on otettava vastaan viimeistään 1.7.2021. Jos perusopetuksen tänä keväänä päättävä oppilas tarvitsee opinto-ohjausta kesä- ja elokuun aikana, hän voi olla yhteydessä Tenetin yläkoulun oppilaanohjaajiin.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo uusia tehtäviä kunnille. Nämä tehtävät jakaantuvat opetuksen järjestäjän ja asuinkunnan tehtäviin. Perusopetuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään oppivelvollisuuden suorittamisen tarkastuspäivänä, joka vuonna 2021 on perjantai 27.8.

Oppivelvollisuuden laajentumisen toteutumisen varmistamiseksi Opetushallitus on rakentamassa uutta sähköisen oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelua (Valpas), jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon oppivelvollisuuden keskeyttämisestä. Valpas-palvelun toiminta-ajatuksena on tukea vastuuketjua, jossa oppivelvollinen pyritään saattamaan ohjaus- ja valvontavelvolliselta seuraavalle, jotta oppivelvollisen osalta on koko ajan olemassa joku taho, joka valvoo oppivelvollisuuden toteutumista.

Oppivelvollisuuslain mukaan asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty edellä tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan oppivelvollisuuskoulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Tarvittaessa oppivelvollista ohjataan hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä, jos esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai vamma taikka muutoin vaikea elämäntilanne estää oppivelvollisuuden suorittamisen. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei tätä ennen ole aloittanut oppivelvollisuuslaissa tarkoitetussa perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa.

Nämä oppivelvollisuuslain mukaiset asuinkunnan tehtävät ovat uusia, joten ne edellyttävät kunnan hallintosäännön ja delegoidun päätäntävallan päivittämistä. Nämä valmistelutyöt ovat käynnissä samoin kuin perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelu. Lukion opetussuunnitelma hyväksyttiin sivistystoimen lautakunnan kokouksessa huhtikuussa.

Lisätiedot:
Ville Manninen
Kasvatusjohtaja
044 750 2298
ville.manninen@sotkamo.fi