27.3.2020 Kainuun sote: Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuo­tiai­ta hen­ki­löi­tä py­ri­tään suo­jaa­maan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta. Heil­lä on suu­rem­pi ris­ki saa­da tau­dis­ta va­ka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via oi­rei­ta. Vas­tus­tus­ky­ky voi hei­ken­tyä myös pe­rus­sai­rauk­sien, ku­ten dia­be­tek­sen tai sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien ta­kia.

Toi­min­taoh­jee­na, yli 70-vuo­tiaat vel­voi­te­taan py­sy­mään eril­lään kon­tak­teis­ta mui­den ih­mis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Val­tio­neu­vos­to ke­hot­taa yli 70-vuo­tiai­ta vält­tä­mään liik­ku­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la, kos­ka se li­sää tar­tun­ta­ris­kiä. Mi­kä­li on vält­tä­mä­tön­tä käy­dä it­se kau­pas­sa, ap­tee­kis­sa tai ter­vey­sa­se­mal­la tai muu­toin asioi­da, se oli­si hy­vä teh­dä sil­loin, kun mui­ta asiak­kai­ta on liik­keel­lä vä­hän. Etäi­syyt­tä mui­hin ih­mi­siin on pi­det­tä­vä vä­hin­tään met­rin ver­ran. Ul­koi­lu ja liik­ku­mi­nen ovat mah­dol­li­sia, kun se teh­dään so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja vält­täen.