Lapsen käsi koivun rungolla.

Sotkamo ensimmäisenä kuntana Kainuussa toteuttamassa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli tukee kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Mallissa huomioidaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Lapsiystävällisessä kunnassa varmistetaan, että jokaisella lapsella on

  • vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessaan ja omissa huolissaan,
  • turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta,
  • kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita,
  • koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua ja
  • harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

“Lapsiystävällisyys on inhimillisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta oikea toimintatapa. Lisäksi investointi lasten hyvään elämään varmistaa koko kunnan kestävän tulevaisuuden”, sanoo lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.

Sotkamon kunta haluaa kehittämistyöllä vahvistaa ja kiinnittää huomiota erityisesti seuraavissa asioissa
– lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen
– lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen ja yhteistyöverkoston tiivistämisen ja harrastamisen tukeminen
– lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnallista päätöksentekoa.
Kunnanhallitus on päätöksellään linjannut mallin koskemaan kaikkia Sotkamon kunnan toimialoja.

Sivistysjohtaja Merja Ojalammi: ”Sotkamon kunta haluaa panostaa lapsiin ja nuoriin ja tehdä pitkäjänteisesti monenlaista kehittämistyötä, jolla voidaan edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarjota lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Kehittämistyöhön kuuluvat terveyttä edistävät asiat, hyvä kasvatus ja koulutus sekä uudenlaiset, turvalliset oppimisympäristöt, panostaminen harrastuksiin ja kulttuuriin sekä vaikuttamismahdollisuuksiin lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä. Työtä ja päätöksiä on tehty jo paljon edellä mainittujen asioiden hyväksi, kuitenkin työn on jatkuttava edelleen. Lapsiystävällinen kunta -malli antaa oivallisen ja tärkeän mahdollisuuden kehittyä vielä paremmaksi ja löytää monenlaisia näköaloja tähän työhön.”

Sotkamossa Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmänä toimii hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmä yhdessä nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja kolmannen sektorin edustajan kanssa. Mallin yhteyshenkilönä toimii Salmelan koulun rehtori Janne Huotari.

“Toiminta käynnistyy kunnan koordinaattorin ja koordinaatioryhmän koulutuksella sekä nykytilan kartoituksella, jossa arvioidaan, miten hyvin lapsiystävällisyys kunnassa toteutuu. Tämän jälkeen kartoituksen tulosten pohjalta päätettyjä toiminta-alueita lähdetään kehittämään, etenemistä seurataan ja tuloksista raportoidaan UNICEFille. Kehittämistyön aikana Sotkamon kunnassa tullaan ottamaan käyttöön lapsivaikutusten arviointiin liittyvä toimintamalli, jonka tehtävänä on kuvata, miten ja millaisin menetelmin lapsia ja nuoria osallistetaan kunnan päätöksenteossa kaikilla kunnan toimialoilla.” sanoo kuntakoordinaattori Janne Huotari.

Sotkamon kunnan on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus onnistuneesta työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti.

Lisää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallista www.unicef.fi/lapsiystavallinenkunta

Lisätietoja
Salmelan koulun rehtori Janne Huotari, janne.huotari@sotkamo.fi, 044 750 2276
sivistysjohtaja Merja Ojalammi, merja.ojalammi@sotkamo.fi, 044 750 2125
erityisasiantuntija Sanna Koskinen, Suomen UNICEF, sanna.koskinen@unicef.fi, 0505762293