Sotkamolle myönnettiin miljoona harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Valtioneuvosto on tänään 17.11.2022 tehnyt päätöksen myöntää Sotkamolle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhdellä (1) miljoonalla eurolla. Tällä hakukierroksella korotusta myönnettiin 15 kunnalle yhteensä 10 miljoonaa. Kainuusta myös Hyrynsalmi sai kyseistä tukea tänä vuonna.

Valtionvarainministeriö kertoo tuen myöntämisen perustuvan kokonaisarviointiin, jossa huomioitiin poikkeuksellinen tai tilapäinen kunnallistalouden haaste. Tämän lisäksi kokonaisarviossa otettiin huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Kuntia vertailtiin niiden hakemuksessa esittämien perustelujen ohella vuosien 2020–2021 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin. Päätöksissä painotettiin vuoden 2021 tilinpäätösten tietoja. Tarkastelussa huomioitiin vuoden 2022 talouskehitystä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen. Lisäksi arviointiperusteena käytettiin mm. kunnan ilmoittamia toimia menokehityksen hillitsemiseksi.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen on tyytyväinen saadusta tuesta: ”Kahtena edeltävänä vuonna Sotkamon kunnan tulos on ollut alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on ollut lähtötilanteessa alijäämäinen. Haimme lähtökohtaisesti harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvaneen alijäämäennusteen kattamiseksi 1,5 miljoonaa euroa. Talousarvion suunnitelmavuodelle 2023 tulemme edelleen toteuttamaan hyvin harkittua ja tasapainotettua käyttötaloutta. Tämä korostuu erityisesti tulevien suurten investointien vuosina.”

Korotuksen myöntämisen edellytyksenä on talouden tasapainottamissuunnitelma. Voimassa olevaa tasapainottamissuunnitelmaa on Sotkamossa toteutettu suunnitelmallisesti ja työ jatkuu tulevina vuosina.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
p. 044 750 2111