Sotkamon kunnan elinvoimajaosto tarkastelee ja kehittää laaja-alaisesti kunnan elinvoimaa

Elinvoimajaosto edistää toiminnallaan Sotkamon kunnan elinvoimatyöskentelyä toimien linkkinä muun muassa yrityskentän ja kunnan välillä. Sotkamon kunnan vahvat toimialat (malmit, matkailu, maa-, metsä- ja marjatalous) huomioidaan laaja-alaisesti elinvoimajaoston toiminnassa. Elinvoimajaosto laatii kuntastrategian pohjalta elinvoimaohjelman, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy. Elinvoimaohjelman laatimisen keskeinen työvaihe ja -väline on edeltävän ohjelman analysointi ja kehityskohteiden tunnistaminen sekä tulevien suuntaviivojen määrittely. Lisäksi asukkaiden kuuleminen prosessin aikana toteuttaa kunnan asettamia osallistamisen ja osallistumisen tavoitteita.

Jaoston pääasiallisiin tavoitteisiin lukeutuu Sotkamon kunnan strategisen elinvoiman edistäminen sekä elinvoiman kehittämistyössä huomioitavien uusien näkökulmien kartoittaminen. Elinvoimajaosto on tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa edistäen muun muassa alueelle syntyviä ekosysteemejä sekä kuunnellen eri toimijoita. Uusia näkökulmia pyritään tunnistamaan esimerkiksi palvelujen saatavuuden, yritysten toimintaedellytysten sekä kolmannen sektorin teemojen saralla.

Lähitulevaisuudessa elinvoimajaoston tehtäväkentällä käsitellään muun muassa kysymyksiä energiaratkaisuista sekä niiden kehittämistarpeista. Jaostoa koskevat aiheet asettuvat monin paikoin useiden eri toimialojen alle, mikä edellyttää toimivaa yhteistyötä ja esimerkiksi yhteisesti koordinoitua teemapohjaista työnjakoa.

Jaoston jäseninä toimivat Sami Kilpeläinen (pj.), Kari Backman (yritysasiantuntija), Aija Laukkanen (matkailuasiantuntija), Jari Korhonen (maaseutupäällikkö), Anssi Rautio, Pia Härkönen, Minna Heikkinen sekä Vesa Mäkipää.

Sotkamon kunnassa on jaostoja, jotka kehittävät ja suunnitelmallistavat kunnan toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Jaostoilla ei ole itsenäistä päätöksentekoa, mutta niillä on keskeinen rooli muun muassa kuntastrategian toimenpiteistämisessä. Jaostoja on neljä: työllisyys-, elinvoima-, maankäyttö- ja hyvinvointijaosto, joihin kunnanhallitus on nimennyt jäsenet ja puheenjohtajat. Kevään aikana julkaisemme juttusarjan jaostoista ja niiden toiminnasta.