Kunnanhallituksen päätöstiedote Hiukan järvimaisema taustalla

Sotkamon kunnanhallituksen 11.6.2024 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 11.6. Asialistalla käsiteltiin mm. satama-alueen kehittämistä, hule-vesien hallintaa ja siihen liittyvää vaatimusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Sotekeskus 1-hanketta, kuntalais- ja valtuustoaloitteita sekä perustettavia virkoja.

Satama-alueen kehittämissuunnitelma

Sotkamon kirkonkylän Masterplan -suunnitelmassa on satama-alueen kehittämissuunnitelman toteuttamista suunniteltu siten, että satama-alueella huomioitaisiin muun muassa palvelut, rakenteet, pengeralue sekä tie- ja pysäköintialue. Kirkonkylän Masterplan on satama-alueen osalta edennyt, ja suunnittelutoimisto Ramboll on laatinut Sotkamon kunnan toimeksiannosta keskussataman kehittämissuunnitelman. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu satama-alueeseen kohdistuvat maankäyttötarpeet, tehdyt investoinnit, aiemmin laadittu suunnitelma ja esille tulleet kehittämistoiveet. Satama-aluetta on tarkoitus kehittää rakentamalla uusi satama-allas, laajentamalla sataman maa-aluetta täyttämällä, lisäämällä paikoituksen ja viheralueen määrää sekä parantamalla satama-alueen palveluja. Uuden satama-altaan länsireunalle on suunniteltu veneiden ja moottorikelkkojen tankkauspiste. Nykyisen veneiden laskuluiskan vieressä olevan kylkilaiturin länsisivulle tulisi muutamia uusia aisapaikkoja, mutta uudesta satama-altaasta on tarkoitus tehdä ns. palvelusatama, johon ei tule veneiden säilytystä, vaan ainoastaan kylkilaituripaikkoja. Laajennetulle satama-alueelle tulisi rantatori / tapahtuma-alue. Suunnitelman toteuttaminen vaatii vesilain mukaisen luvan. Kunnanhallitus päätti, että sataman kehittämistä edistetään suunnitelman mukaisesti.

Vesienhallinta

Sotkamon keskustaajaman hulevesijärjestelmä on pääosin rakennettu vuosikymmeniä sitten. Käytännössä taajaman halki kulkevan Kainuuntien alla menee hulevesilinjan runko, joka on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoima. Valtaosa ns. pääraitin varren kiinteistöistä on liittynyt suoraan ko. verkkoon. Sotkamon kunta puolestaan hallinnoi taajaman muiden katujen hulevesiverkkoja, joista osa liittyy myös Kainuuntien alla menevään runkoon.

Sotkamon kunnassa on tehty Ramboll Finland Oy:n toimesta Hulevesiselvitys vuonna 2022. Selvitykseen liittyen Sotkamon kunta on parantanut hulevesien hallintaa mm. rakentamalla uusia hulevesiverkkoja ns. Ylikylän alueelle, lisäämällä uusia purkuputkia hankkeiden yhteydessä sekä tekemällä muita pienempiä toimenpiteitä hulevesien johtamisen parantamiseksi. Hulevesiselvityksessä on esitetty myös toimenpiteitä Kainuuntien alueen hulevesien hallintaan. Toimenpide-esitykset ovat selvityksen mukaan putkikokojen kasvattaminen sekä mahdollisten viivytysrakenteiden rakentamismahdollisuuksien tutkiminen.

Sotkamon taajaman hulevesien hallinnan parantaminen vaatii siis käytännössä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen kanssa. Sotkamon kunnan näkemyksen mukaan on hyvin todennäköistä, että hulevesiselvityksessä esitetyt toimenpiteet parantavat hulevesiverkoston johtamiskapasiteettia, mutta varautuminen edellä mainittuihin ääri-ilmiöihin vaatinee vielä huomattavasti poikkeuksellisempia ratkaisuja.

Kunnanhallitus päätti esittää, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus määrittää Sotkamon taajaman hulevesien hallintaa liittyen työryhmän, joka yhdessä Sotkamon kunnan edustajien kanssa tekee hulevesien hallintaan liittyvän parantamisselvityksen ja investointisuunnitelman vuoden 2024 loppuun mennessä. Sotkamon kunta sitoutuu osaltaan parantamisselvityksen kustannuksiin, joita voi syntyä esim. erilaisten asiantuntijoiden käytöstä. Tällä hetkellä ääri-ilmiöissä tapahtuva tulviminen aiheuttaa runsaasti vahinkoja niin yksityisille henkilöille kuin yrittäjille. Sotkamon kunnanhallituksen huoli on, että vahinkojen lisäksi tulvimiset aiheuttavat keskustaajaman vetovoiman heikkenemistä.

Sotekeskus 1 -hankkeen esisopimus

Sotekeskus 1 rakennetaan samaan pihapiiriin, jossa sijaitsee nykyinen Sotkamon terveyskeskus. Sotkamon kunta ja Kainuun hyvinvointialue ovat käyneet neuvottelua Sotekeskus 1 rakennuksen vuokraamisen perusteista ja ehdoista. Neuvottelujen yhteydessä on todettu, että ennen varsinaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamista valmistellaan esisopimus, jossa määritellään mm. hankkeeseen liittyvät vuokravastuut, kohteen vuokrauksen alaiset kerrosalat, vuokran määräytymisen perusteet ja osapuolten sitoutuminen hankkeen toteutukseen. Kunnanhallitus päätti hyväksyä Sotkamon kunnan ja Kainuun hyvinvointialueen välisen esisopimuksen ja antoi luvan käynnistää hanke.

Työvoimapalveluiden virkojen perustaminen

Työllisyyspalveluiden nykyinen henkilöstömäärä on riittämätön työvoimapalveluiden ja kotolain mukaisten palveluiden turvaamiseksi 1.1.2025 alkaen. Nykyiset työllisyyden edistämisen kuntakokeilua varten perustetut määräaikaiset työllisyysasiantuntijan, työllisyysohjaajien ja toimistosihteerin virat päättyvät 31.12.2024. Tämän vuoksi kaikki tarvittavat virat on perustettava uudelleen. Myös TE-palveluiden uudelleen järjestämisen yhteydessä valtiolta kuntiin siirtyvälle julkista valtaa työtehtävissään käyttävälle henkilöstölle tulee perustaa virat. Muutosvaiheen tuomaan työmäärään ja mahdolliseen työttömyyden kasvuun varaudutaan perustamalla määräaikainen työllisyysohjaajan virka siirtymäkauden ajalle. Lisäksi Sotkamossa on tarve perustaa virat vieraskielisten palveluiden hoitamiseksi. Koska vuoden 2025 alusta työllisyyspalvelut ja yrityspalvelut yhdistyvät, jonka vuoksi perustetaan työelämäkoordinaattorin virka.

Toimivallansiirtosopimuksen mukaisten työllisyyspalveluiden ja kotolain mukaisten palveluiden tuottamiseksi kunnanhallitus päätti perustaa työllisyys- ja yrityspalveluihin seuraavat virat:

  • Kahdeksan työllisyysohjaajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa 1.10.2024 alkaen, joista kaksi on vieraskielisen työllisyysohjaajan virkaa.
  • Määräaikainen työllisyysohjaajan virka ajalle 1.10.2024 – 31.12.2026.
  • Yritysasiantuntijan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.10.2024 alkaen.
  • Työelämäkoordinaattorin toistaiseksi voimassa oleva virka 1.10.2024 alkaen. 
  • Toimistosihteerin toistaiseksi voimassa oleva virka 1.10.2024 alkaen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikön viran 1.10.2024 alkaen.

Aloitteet

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan saatuja valtuustoaloitteita ja kuntalaisaloitetta, mitkä siirtyivät toimialoille valmisteluun. Valtuustoaloitteet käsittelivät ajoneuvojen latausinfran rakentamista Sotkamon keskusta-alueelle, varhaisen lukutaidon ja lukemisen kulttuurin kehittämistä, Pohjavaaran koulun oppilasmäärän lisäämisen toimenpiteitä, kunnanhallituksen kollektiivisen osaamisen arviointia ja kehittämistä, maaseutuvaikutusten arviointia Sotkamon päätöksenteon tueksi, Sotkamon kirkonkylän kehittämistä hyvinvointilaitos-hotellin rakentamalla, Sotkamon Markkinaviikkoa 24.-30.7.2025, Kuhmon Musiikkiopiston Sotkamon toimipisteen tiloja ja asuinrakennusten korotusmahdollisuuksien selvittämistä Sotkamon keskusta-alueella. Kuntalaisaloitteessa Ratatielle esitetään korotettuja suojateitä LIDL:n ja Tokmannin kohdalle.

Sekä kuntalaisaloitteen että valtuustoaloitteiden vastaukset valmistellaan marraskuun 2024 kunnanhallituksen kokoukseen.

Muut asiat

Kunnanhallituksen päätöksellä Sotkamon kunta sitoutuu rahoittamaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen, Sotkamon kunnan alueella liikkuvia, autokiertoja 2.6.2025-4.6.2028 välisellä ajalla oppilasmäärään perustuvalla prosentuaalisella rahoitusosuudella. Sotkamon kunnanhallitus totesi, että toimivan joukkoliikenteen säilyminen Kainuussa ja varsinkin Sotkamo-Kajaani -työssäkäyntialueella on ensiarvoisen tärkeää saavutettavuuden takaamiseksi ja työvoiman liikkuvuuden mahdollistamiseksi. Valtion on varattava budjetissaan riittävä rahoitus ELY-keskuksille, jotta nämä pystyvät vastaamaan joukkoliikenteen hankinnasta.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi osaltaan Kuurakadun asemakaavan ympäristö- ja teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisena ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Tenetinvirran teollisuustontin kauppa tuli niin ikään perutuksi ostajan jättäessä toimittamatta kauppakirjan allekirjoituksen.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen toimialojen osavuosikatsaukset 1.1.-30.4.2024 väliseltä ajalta.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka