Kunnanhallituksen päätöstiedote, kuvituskuva

Sotkamon kunnanhallituksen 21.5.2024 päätöstiedote

Kunnanhallituksen kokousasioissa käsiteltiin tiistaina muun muassa Sotkamo Silverin kaivospiirin laajentumista, Pohjavaaran vesiosuuskunnan lainatakausta ja hyvinvoinnin vuosiraporttia.

Sotkamo Silver Oy on pyytänyt Sotkamon kunnalta lausuntoa kaavoitustarpeesta kaivosalueen laajentamiseen liittyvässä kysymyksessä. Sotkamo Silver Oy suunnittelee jättävänsä kaivosviranomaiselle hakemuksen kaivospiirin laajentamiseksi kaivospiirissään Taivalhopea, joka on pinta-alaltaan 371,619 ha. Kaivospiiriä haetaan laajennettavaksi kattamaan nykyinen kaivospiirin vierellä sijaitseva Sotkamo Silverin hallitsema malminetsintäalue pinta-alaltaan 42,62 ha Taivalhopea 2. Sotkamo Silver Oy:n hankkeessa suunniteltu laajennettu maanalainen kaivos ulottuu syvälle kallioon n. 500 metrin syvyyteen. Laajennusalue on kokonaisuudessaan Sotkamo Silverin hallinnassa, ja se on myös huomioitu 2024 valmistuneessa kaivostoiminnan YVA -selvityksessä. Sotkamon kunta ei näe tarpeelliseksi asemakaavan tai yleiskaavan laatimista Taivalhopean kaivospiirin tai sen suunnitellun laajennuksen alueelle.

Pohjavaaran vesiosuuskunta on pyytänyt kunnalta 400 000€ takausta vesihuoltohanketta varten. Hankkeen avulla rakennetaan yhdysvesijohto Naapurinvaaran Huuskonniemestä vesistön kautta Pohjavaaran osuuskunnan alueelle Kumpuniemeen. Yhdysvesijohdon pituus on 4,5 km, minkä lisäksi hankkeeseen kuuluu alavesisäiliö, paineenkorotuspumppaamo ja paineenkorotusasema. Hankkeella pyritään varmistamaan vedenjakelu ja hyvälaatuisen veden toimittaminen kaikissa tilanteissa jokaiselle osuuskunnan 73 osakkaalle. Vesihuoltohankkeen kokonaisbudjetti on 650 000 euroa. Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea 391 183 euroa. Pohjavaaran osuuskunta hakee Sotkamon kunnalta takausta 400 000 euron lainalle, minkä avulla hanke voidaan toteuttaa ennen maaseuturahaston jälkikäteen maksamaa tukea. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 400 000 euron takauksen.

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan Hyvinvoinnin vuosiraportin 2022-2023. Vuosiraportti siirtyy edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuusotolle. Vuosiraportin yhteydessä tarkastellaan päivittynyttä hyvinvointitietoa eri väestöryhmittäin sekä hyvinvointisuunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden toteutumista. Vuosien 2022-2023 aikana kuntalaisten hyvinvointia on edistetty eri toimialoilla yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa osana jokapäiväisiä toimintoja sekä erillisten kehittämiskohteiden ja hankkeiden, kuten Lapsiystävällinen kunta -mallin ja Sitouttava kouluyhteistyö -hankkeen muodossa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on huomioitu kunnan talouden suunnittelussa.

Lisäksi kunnanhallitus sai tiedokseen vuoden 2023 tilinpäätöskirjaan tehdyt tarkennukset ja tekniset korjaukset sekä katsauksen kunnan talouteen ajalta 1.1.-31.3.2024. Kaavoittaja Juha Kaaresvirran ja kaavoittaja Mika Hakkarainen valtuutettiin edustamaan Sotkamon kuntaa maanmittaustoimituksissa ja hakemaan kunnan puolesta maanmittaustoimituksia.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka