Sotkamon kunnan päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallituksen 23.1.2024 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina käsittelemään mm. vuoden 2024 kaavoituskatsausta, Kainuun-Koillismaan työllisyysalueen asioita, Sotekeskus 1 -hanketta ja pelastustoimen palvelutasopäätöstä. Maisemakallion asemakaavaan liittyvässä oikaisuvaatimuksessa Sotkamon kunta katsoo, ettei Kainuun ELY-keskuksella ole valitusoikeutta asiassa.

Maisemakallio

Kunnanhallituksessa käsiteltiin Kainuun ELY-keskuksen tekemää oikaisukehotusta, joka koski Maisemakallion asemakaavan hyväksymistä koskevaa päätöksestä. Kainuun ELY-keskus kehottaa MRL 195 §:n säännökset huomioon ottaen oikaisemaan hyväksyttyä asemakaavaa. Kainuun ELY-keskus katsoo, että ennustetilanteessa vuonna 2040 yöaikaiset liikennemelun ohjearvot ylittyvät osan tonttien takapihoilla ja näin Sotkamon kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava ei täytä esitetyssä muodossa MRL 54 §:n mukaisia asemakaavan sisältövaatimuksia terveellisen ja viihtyisän ympäristön osalta.

Maisemakallion asemakaavassa on osoitettu kantatien varteen 1,2 metriä korkea melueste ja asemakaavaselostuksessa on tuotu esille, että meluestettäkin tehokkaampi keino liikennemelun vähentämiseen olisi nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h -> 60 km/h.  Lisäksi Sotkamon kunta katsoo, että ELY-keskuksella ei ole ollut valitusoikeutta asiassa. Päätöstä perustellaan 2.10.2023 annetulla korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksellä, joka koski ELY-keskuksen valitusoikeutta tapauksessa, joka on liittynyt Länsi-Pasilaan sijoittuvaan asemakaavamuutokseen ja siihen liittyvään mahdolliseen melutason ohjearvojen ylittymiseen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa useiden muiden tavoitteiden ohella mainittu melusta aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisytarve ei tee kaava-asiasta vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. Korkein hallinto-oikeus on myös katsonut, että ELY-keskuksen valitusoikeutta on oikaisukehotukseen liittyvissä tilanteissa tulkittava suhteessa ELY-keskuksen maankäyttö- ja rakennuslain valvontaa koskevaan valitusoikeuteen. Näin ollen ELY-keskuksella ei ole ollut valitusoikeutta asiassa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Maisemakallion asemakaavaa ei muuteta oikaisukehotuksen johdosta.

Kainuu-Koillismaa työllisyysalue

Kainuu-Koillismaa työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että työllisyysalueen sopijakunnat tuottavat henkilöasiakas- ja työnvälityspalvelut lähipalveluina alueellisesti tai kuntakohtaisesti työllisyysalueen kunnissa. Kainuun-Koillismaan työllisyysalueen vastuukunta Kajaanin kaupunki on laatinut yhdessä työllisyysalueen kuntien kanssa delegointisopimukset. Kunnanhallituksen päätöksellä hyväksyttiin delegointisopimus, jossa Kajaanin kaupunki siirtää Sotkamon kunnalle laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä (23.3.2023/380 vp, 1.1.2025) määritetyllä tavalla mahdollisimman laajan toimivallan henkilöasiakas- ja työnvälityspalveluiden osalta.

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen johtokuntaan nimettiin Jouko Korhonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mika Kilpeläinen. Lisäksi työllisyysalueen johtoryhmään nimettiin Marjo Leinonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jonna Juntunen. Toimielimen toimikausi alkaa heti asettamisen jälkeen ja sillä on toimivalta tehdä päätöksiä.

Muut asiat

Kainuun hyvinvointialue on pyytänyt 19.12.2023 Sotkamon kunnalta lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Pelastustoimen palvelutasopäätös on hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksymä strategiatason asiakirja, jossa määritellään hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Palvelutasopäätöksessä esitetään suunnitelma palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle. Palvelutasopäätös on myös hyvinvointialueen päätös siitä, minkä tasoista pelastustoimen palvelua hyvinvointialueella tuotetaan vuosille 2024-2027. Sotkamon kunnan lausunnossa esitetään muun muassa, että valmistelussa otetaan paremmin huomioon vuoropuhelu kuntien kanssa ja tarkennetaan riskianalyysin ja kehittämissuunnitelman sisältöä. Lisäksi korostetaan palvelutasopäätösten alue- ja paloasemakohtaista esittämistä sekä erityisriskejä, kuten Sotkamon alueen kaivoksia ja niihin liittyviä kemikaaliriskejä sekä matkailun vuotuista 1,5 miljoonan matkailijan tuomaa suurta lisävolumia ihmisten liikkumiseen ja palvelutarpeeseen. Pelastuslaitoksen rooli maakunnan varautumisessa korostuu, ja asiantuntijaresurssien turvaamiseen kehotetaan kiinnittämään huomiota.

Sotkamon kunnan tekniset palvelut on jatkanut Sotekeskus 1 -hankkeen suunnitteluprosessin edistämistä yhdessä määritellyn työryhmän kanssa. Käytännössä hankkeessa on tarkoitus rakentaa tiloja mm. suunterveydenhuollon-, mielenterveyspalvelujen-, akuutin sekä asumisen tarpeisiin. Tavoiteaikataulun mukaan hanke olisi suunnitelmien osalta kilpailutusvalmis helmikuun 2024 lopussa, jolloin varsinainen hankintaprosessi voidaan käynnistää. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi alkaa toukokuussa 2024 ja rakentamisajan arvioidaan olevan n. 16 kuukautta. A-Insinöörit Oy:n tekemän rakennusosa-arvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset olisivat 8.3M€. Käytännössä hankkeen todelliset kustannukset selviää hankkeen kilpailuttamisen jälkeen. Hankkeen kokonaiskerrosala on 2025m2.  Sotkamon kunnanhallitus päätti pyytää Kainuun hyvinvointialuetta sitoutumaan vuokraamaan kyseisessä hankkeessa rakennettavat suunterveydenhuollon-, mielenterveyspalvelujen sekä akuutin tilat. Lopullinen vuokrataso määräytyy hankkeen kokonaiskustannusten perusteella.  

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen vuodelta 2024, vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön, hallinnon toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelman sekä laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät. Kunnanhallitus päätti antaa hallinnon toimialasihteerille allekirjoitusoikeuden kunnanhallituksen pöytäkirjanotteille ja ehdotti kunnanvaltuustolle, että valtuuston pöytäkirjanotteet voi allekirjoittaa myös hallinnon toimialan toimialasihteeri.

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka