Sotkamon kunnan päätöstiedote 26.6.2024, kuvassa peltomaisema

Sotkamon kunnanhallituksen 26.6.2024 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui 26.6.2024. Asialistalla käsiteltiin mm. lausuntoja Kainuun ELY-keskukselle Elements Minerals B.V. Branch Finland Sotkamon kaivoksen ja Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmista, kiinteistön ostaminen, teollisuushallinnon myyminen Hakalan asemakaava-alueelta ja kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2024 kutsuntoihin.

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle Elementis Minerals B.V. Branch Finland Sotkamon kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Elementis Mineralsin talkkitehtaan tuotanto on alkanut vuonna 1969, ja vuodesta 2018 omistajana on ollut Mondon sijasta Elementis PLC. Sotkamon talkkitehtaalle toimitetaan talkkimalmia tehdasalueella sijaitsevasta Punasuon avolouhoksesta sekä noin 10 km päässä sijaitsevasta Uutelan avolouhoksesta. Tehdasalueen rikastushiekan ja sivukiven läjityskapasiteetti täyttyy arviolta vuonna 2033, mistä syystä yhtiö on käynnistänyt hankkeen uusien alueiden suunnittelulle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetään YVA-lailla (252/2017), jonka mukaan hankkeet, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia arvioidaan YVA-menettelyn avulla. Hankkeen keskeisimmät vaikutukset ovat melu-, pöly- ja vesistövaikutukset. Yhteisvaikutukset nykyisten ja tulevien hankkeiden osalta otetaan huomioon ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Kunnanhallitus päätti lausua, että Sotkamon kunta näkee positiivisena asiana kaivostoiminnan jatkumisen vuosille 2030-2049 ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen uusien läjitysalueiden avulla. Lisäksi on myös tärkeää, että hankkeen myötä tarkastellaan vesienkäsittelyn tehostamista nykypäivän vaatimusten mukaiseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Erityisesti yhteisvaikutusten arviointiin on kiinnitettävä huomiota, että tulevaisuudessakin voidaan taata sekä turvata vesistöjen laaja ja laadukas virkistyskäyttö. On myös huomioitava Nuasjärven merkitys asumisen ja elämisen laajana alueena.

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Sotkamo Silver Oy:n YVA-selostus liittyy hopeakaivoksen rikastushiekka-alueen laajentamisen ja malmituotannon kasvattamisen vaikutuksiin. Kaivos on ollut toiminnassa vuodesta 2019 lähtien tuottaen hopea-, kulta- ja lyijyirikastetta ja hopeaa sisältävää sinkkirikastetta. Toimintaa ohjaavat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuosina 2013 (nro 33/2013/1) ja 2020 (155/2020) myöntämät ympäristö- ja vesitalousluvat muutoksineen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen toteutusvaihtoehtoja ja niistä aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön eri osa-alueilla. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu seitsenportaisen asteikon kautta, joissa vaikutukset ovat suuri kielteisestä suuri myönteiseen.  Rikastushiekka-altaan sijainnin ja tuotantomäärän kasvattamisen lisäksi ympäristövaikutuksia on arvioitu vaihtoehtoisen vesien purkusuunnan sekä kaivostäyttöjen näkökulmasta.

Kunnanhallitus päätti lausua, että kunnanhallitus näkee positiivisena asiana tuotantokapasiteetin nostamisen ja tuotantoajan jatkamisen vuoteen 2035 saakka. Olemassa olevat investoinnit kaivostoimintaan saadaan hyödynnettyä pidemmän aikaa ja mahdollistetaan toiminnan edelleen kehittyminen. Kaivoksen toiminta-ajan pidentyminen lisää osaltaan kunnan elinvoimaisuutta, tarjoaa työpaikkoja ja kasvattaa palveluiden kysyntää.

Kiinteistön ostaminen ja teollisuuskiinteistöjen myyminen

Sotkamon kunnan edustajat ovat neuvotelleet kiinteistön Saarela 765-401-94-9 omistajan kanssa kyseisen kiinteistön ostamisesta kunnalle. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1,9570 ha ja se sijaitsee Hakalan asemakaava-alueella korttelissa 13. Kaupan kohteena oleva kiinteistö on osoitettu asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Kiinteistöllä sijaitsee lomakäytössä ollut vanha asuinrakennus ja siihen liittyviä talousrakennuksia.

Kunnanhallitus päätti ostaa Kiinteistö Saarela 765-401-94-9 kokonaishintaan 100 000 € kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Kunnan omistukseen tulevan Saarela 765-401-94-9 -kiinteistön ja siitä myytävän määräalan ja viereisen Koivulehto 765-401-94-71 -kiinteistön n.  n. 9 260 m2 määräalan myyntipäätöksen delegointi toiminnan sujuvoittamiseksi vastaavalla tavalla kuin muut teollisuustontit on tarkoituksenmukaista.

Kunnanhallitus päätti delegoida toimistopäällikölle Saarela 765-401-94-9 kiinteistön määräalan myynnin 100 000 euron kauppahinnasta ja Koivulehto 765-401-94-71 kiinteistön määräalan myynnin 27 780 euron kauppahinnasta kauppaehdot teollisuuskiinteistö -liitteessä olevilla myyntiehdoilla.

Kunnan edustajien ja lääkäreiden nimeäminen vuoden 2024 kutsuntoihin

Syksyn 2024 kutsunnat järjestetään Sotkamossa 21.-22.8.2024. Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia pyydetään nimeämään edellisvuosien tapaan kunnan edustajat varaedustajineen vuoden 2024 kutsuntalautakuntiin kutsuntakuulutuksen ajankohtien mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Piia Määtän ja varaedustajaksi Heidi Kotilaisen vuoden 2024 kutsuntatilaisuuteen Sotkamossa.

Muut asiat

Kunnanhallitus vahvisti kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen vuosiloman ajalla 4.-23.7.2024 ja 26.7.-6.8.2024.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka