Kunnanhallituksen päätöstiedote 5.2.2024

Sotkamon kunnanhallituksen 5.2.2024 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina käsittelemään mm. määräalan ostamista, malminetsintälupahakemusta, kiinteistön hankintaa sekä luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvää lausuntoa Kainuun ely -keskukselle.

Malminetsintälupahakemus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää kaivoslain Sotkamon kunnalta lausuntoa Sotkamon kunnan alueelle kohdistuvista malminetsintälupahakemuksista. Lausuntopyynnöt koskevat Sotkamo Silver Oy:n malminetsintälupahakemuksia Räkkärinaho, Jussinkivi, Kantokoski, Heikkisensuo, Talassuo ja Lapasuo -nimisille alueille. Hakemuksen kohteena olevilla malminetsintälupalupa-alueilla ei ole voimassa olevia asemakaavoja tai oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Tipasjärven rannalle on ollut laadittavana ranta-asemakaava, mutta hanke on jäänyt kesken. Ranta-asemakaavan laadintaan liittyvissä selvityksissä on todettu muinaismuistoja ja luontoarvoja hakemuksen kohteena olevilta alueilta. Osa malminetsintälupahakemuksista kohdistuu Tipasjärven rannalle rakennettujen rakennuspaikkojen läheisyyteen. Rakennettuja rakennuspaikkoja on Tipasjärven lisäksi hakemusalueiden läheisyydessä mm. Hietajärvellä ja Talassuon viereisellä kankaalla. Osa malminetsintäalueista sijoittuu Hiidenportin kansallispuiston välittömään läheisyyteen, lähimmillään hieman yli sadan metrin etäisyydelle siitä. Sotkamon kunta korostaa lausunnossaan Hiidenportin kansallispuiston matkailu- ja virkistyskäyttömerkitystä. Malminhyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet tulisi kohdentaa kauemmaksi kansallispuistosta sijoittuville alueille. Lisäksi lupahakemuksen käsittelyssä tulee huomioida malminetsintäalueen välittömässä läheisyydessä olevat rakennuspaikat sekä Tipasjärven merkitys loma-asumisen ja virkistyskäytön kannalta.

Lausunto luonnonsuojelualueen perustamisesta

Maanomistajat ovat tarjonneet Kainuun ely -keskukselle pysyvään suojeluun kiinteistöä Takamaa. Rahoitusmääräyksissä kiellettäisiin mm. metsän hoitotoimet ja rakentaminen. Yleisimmin käytetyissä rauhoitusmääräyksissä on kielletty myös moottoriajoneuvolla liikkuminen. Kainuun ely -keskus pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa asiasta myös kaavoituksen ja rakentamisen näkökulmasta suojelualueen perustamisen lisäksi. Suojelualueeksi tarjottu kiinteistö on osoitettu Vuokatin yleiskaavassa lähivirkistysalueeksi (VL). Lisäksi koko kiinteistön alueeseen kohdistuu yleiskaavassa suojeltavan alueen osan merkintä (s-1). Suojeltava alueen osa on liito-oravan esiintymisaluetta. Sotkamon kunta esittää lausuntonaan, että perustettavan luonnonsuojelualueen suojelumääräykset tulisi muotoilla siten, että suojelualueeksi muodostettavalle kiinteistölle olisi mahdollista rakentaa katu rannalla olevan yleiskaavan mukaisen RM -alueen maankäytön toteutuessa asemakaavoituksen myötä. Kunnanhallitus päätti esittää, että luonnonsuojelualue perustetaan määräaikaisena 10-20 vuotta. Perusteluna määräaikaisuudelle on alueen sijainti ja ympäröivän maankäytön mahdolliset muutokset.

Muut asiat

Sotkamon kunnan edustajat ovat neuvotelleet määräalojen ostamisesta kiinteistöistä Kansala ja Susilahti.  Kaupan kohteena olevat määräalat sijaitsevat Rauhantien ja Hiukan välisellä alueella, mutta määräalat eivät rajoitu Sapsojärven rantaan. Maa-alueen pinta-ala on yhteensä noin 8,99 ha ja sille on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa varauksia retkeily- ja ulkoilualueelle, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle, puistolle, yleiselle pysäköintialueelle ja kadulle. Kauppahinnaksi on neuvotteluissa sovittu 125 860 €, jolloin neliöhinnaksi muodostuu 1,4 €/m2. Kunnanhallitus päätti ostaa määräalat yhteishintaan 125 860 €.

Sotkamon kunnan tekniset palvelut on käynyt neuvotteluja Ratatie 2 osoitteessa olevan teollisuushallin ostamisesta kunnan tarpeisiin. Kyseisen kiinteistön hankinta olisi Sotkamon kunnan teknisille palveluille tärkeä, koska tällä hetkellä lämpimästä työskentely- ja varastointitilasta on jatkuva pula. Kunnanhallitus hyväksyi Ratatie 2 teollisuuskiinteistön hankinnan 190 000 € kauppahintaan. Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 190000 € lisätalousarviossa ko. kiinteistökauppaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä maksullisen lomituksen tukemisen ohjeen. Kunnanhallitus myönsi eron Sirpa Mustoselle työllisyysjaostosta ja valitsi hänen tilalleen työllisyysjaostoon Minna Ronkaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2025 saakka.

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka