Sotkamon kunnanhallituksen 6.6.2023 päätöstiedote

Kunnanhallitus käsitteli tiistaina valtuustokauden toisen puoliskon toimikaudelle kunnanvaltuuston puheenjohtajuutta ja varapuheenjohtajuutta sekä kunnanhallituksen seuraavaa kokoonpanoa. Tämän lisäksi kunnanhallitus mm. antoi lausunnon Kainuun tuulivoimamaakuntakaavasta.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudelle 1.8.2023-31.5.2023 kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt ensimmäisessä kokouksessaan 23.8.2021, että puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta 1.8.2021-31.7.2023. Ensimmäisen toimikauden kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Anne Lukkari, 1. varapuheenjohtajaksi Unto Väisänen, 2. varapuheenjohtajaksi Jouko Korhonen ja 3. varapuheenjohtajaksi Sami Kilpeläinen.

Kunnanhallitus ehdotti kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanvaltuusto on päättänyt 23.8.2021, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta 1.8.2021-31.7.2023. Toimikauden päättyessä kunnanhallitus ehdotti kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen toimikauden pituudeksi 1.8.2023-31.5.2025.

Kainuun liitto on pyytänyt lausuntoa Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 kaavaehdotuksesta. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaksi 2035 nimetyssä vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin, pohjavesialueita ja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Kainuun maakuntakaava 2035 kaavaehdotuksessa Sotkamoon on jäämässä kaksi tuulivoimaloiden aluetta; Terrafamen kaivoksen eteläpuolelle sijoittuva ns. Sivakkalehdon alue sekä sen kaakkoispuolelle sijoittuva Lamankangas-Valkeiskangas tuulivoimala-alue. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 kaavaehdotusta koskevat kaava-asiakirjat ovat ladattavissa https://kainuunliitto.fi/kainuun-tuulivoimamaakuntakaava-2035-kaavaehdotus/. Sotkamon kunnalla ei ole huomautettavaa Kainuun tuulivoimamaakunta-kaava 2035 kaavaehdotuksesta. Sotkamon kunta kuitenkin muistuttaa, että tuulivoimakaavoituksessa tulee huomioida teollisuuslaitosten (kuten kaivokset) tuulivoimatarpeet nyt ja tulevaisuudessa. 

Lisäksi kunnanhallitus sai kokouksessaan tiedokseen toimialojen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2023. Niin ikään kunnanhallitus päätti vuokrata uudelleen Kyläkenttä -kiinteistön Eero Hyvöselle puutavaran varastointialueeksi viideksi vuodeksi 1.2.2022-31.1.2027. Kunnanhallituksen päätöksellä Sotkamon kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistotoimittajaksi valittiin CGI Finland Oy.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111