Työllisyysjaosto keskittyy keinoihin ja toimenpiteisiin työllisyyden edistämiseksi

Työllisyyden edistäminen on keskeinen osa kunnan elinvoimaisuutta. Siksi myös työllisyyttä edistävien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta vastataan laajalla yhteistyöllä useiden toimijoiden kesken. Yhtenäinen kokonaiskoordinaatio säilytetään poliittisen päätöksenteon avulla. Työllisyysjaosto keskittyy pohtimaan keinoja ja toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi sekä kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi työllisyydenhoidon näkökulmasta. Lisäksi jaosto edistää kuntastrategian tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia, työllistymistä, osaavan työvoiman saavutettavuutta sekä alueen elinvoimaa.

Työllisyysjaoston tehtävänä on seurata alueen työllisyystilanteen kehitystä ja tarpeita. Työllisyysjaosto toimii myös informatiivisena kanavana valmistelusta päätöksentekoon. Jaoston toiminta tukee työllisyyden edistämisen eri toimenpiteitä sekä tulevaa hallinnollista ja valtakunnallista TE-palvelut 2024 -uudistusta. Jaosto toimii tarvittaessa myös ohjausryhmänä työllisyydenhoidon hankkeille.

Keskeinen osa jaoston toimintaa on Sotkamon kunnan laatima työllisyysohjelma vuosille 2022–2025. Kuntastrategian kärkiteemoja noudatteleva työllisyysohjelma asettaa askelmerkit laaja-alaiselle työllisyydenhoidon kehittämistyölle. Ohjelma sisältää konkreettisia lupauksia, tavoitteita ja menetelmiä sekä mittareita niiden toteutumisen arvioimiseksi. Kunnan työllisyysohjelma tukee myös Kainuun maakuntaohjelman 2022–2025 strategisia tavoitteita ja painopisteitä.  

Kuluvan vuoden aikana jaosto on käsitellyt työllisyysohjelman laatimisen lisäksi muun muassa työllisyyden tilannekatsauksia sekä kunnan vaikuttamiskeinoja terveyspalveluiden osalta työllisyydenhoidon näkökulmasta. Lisäksi jaosto on valmistautunut valtakunnalliseen työllisyyspalveluiden kokonaisuudistukseen, jossa TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025. Tulevaisuudessa jaoston toiminnassa keskitytään erityisesti koulutusmahdollisuuksien luomiseen sekä kuntakohtaiseen TEPA-valmisteluun ja työllisyysalueella tapahtuvan valmisteluun.

Kunnanhallitus on päättänyt jaoston jäsenistöstä, mihin kuuluu luottamushenkilöitä, kunnanjohtaja, työllisyysasiantuntija, sekä kunnanhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajat. Jaoston pysyvinä asiantuntijajäseninä toimivat nuorisotoimen edustaja sekä edustajat työllisyyden kuntakokeilusta ja toimintakeskukselta. Jaoston puheenjohtajana toimii Jouko Korhonen ja valmistelijana Marjo Leinonen. Muita jaoston jäseniä ovat Matti Lukkari, Sirpa Mustonen, Maria Niinivaara, Kalevi Valtanen, Mika Kilpeläinen, Anne Lukkari, Juho Lukkari, Katja Helenius, Jonna Juntunen ja Piia Määttä.

Sotkamon kunnassa on jaostoja, jotka kehittävät ja suunnitelmallistavat kunnan toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Jaostoilla ei ole itsenäistä päätöksentekoa, mutta niillä on keskeinen rooli muun muassa kuntastrategian toimenpiteistämisessä. Jaostoja on neljä: työllisyys-, elinvoima-, maankäyttö- ja hyvinvointijaosto, joihin kunnanhallitus on nimennyt jäsenet ja puheenjohtajat. Kevään aikana julkaisemme juttusarjan jaostoista ja niiden toiminnasta.