Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto

Oppilas saa koulussamme tukea hyvinvointiin ja oppimiseen. Tukea voi saada oppilaanohjauksen, tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja ohjaajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla.

Koulussamme toimii moniammatillinen, yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR, joka koordinoi ja kehittää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuoltoa koskevissa asioissa huoltaja voi ottaa yhteyttä luokanvalvojaan, oppilaanohjaajaan, oppilashuollon henkilöstöön, apulaisrehtoriin tai viime kädessä rehtoriin.

Oppilashuoltosuunnitelma 2022-2023

Kiusaamisen ehkäiseminen

Tenetin koulussa rakennamme hyvää yhteishenkeä esimerkiksi ryhmäyttämisellä ja harjoittelemalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Tenetin koulussa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja koulun aikuisten velvollisuutena on puuttua havaittuihin kiusaamistilanteisiin. Oppilaita rohkaistaan kertomaan, jos heitä kiusataan tai he näkevät toisia kiusattavan. Jos huoltaja epäilee, että hänen lastaan kiusataan tai hän kiusaa muita, huoltajan tulee olla yhteydessä nuoren luokanvalvojaan. Kodin tuki ja yhteistyö on tärkeää, jotta kiusaamistilanteet saadaan selvitettyä. Tarvittaessa tukena voivat olla myös oppilashuollon ammattilaiset ja muut viranomaiset.

Tenetin koulussa toimii myös SOPU-tiimi, jonka toiminnan keskiössä on osaltaan luoda turvallisuutta ja hyvinvointia kouluumme. Tiimi koordinoi ja toteuttaa ristiriitojen sovittelutyötä ja konfliktien selvittelyä.

Koulussamme on käytössä TENETIN KOULUN KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA