Varhaiskasvatuksen ja huoltajien yhteistyö

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden välinen avoin, sitoutunut ja luottamuksellinen yhteistyö on perusta lapsen terveen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Hoitosuhteen alkaessa varhaiskasvatuksessa pidämme tärkeänä kiireetöntä tutustumista varhaiskasvatuspaikkaan ja sen työntekijöihin.

Tärkeimpänä yhteistyömuotona ovat huoltajien ja hoitohenkilöstön väliset keskustelut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Keskustelujen pohjana on huoltajien tietämys omasta lapsestaan. Lapsen kannalta on merkittävää, että hänelle tärkeät aikuiset keskustellen ja tutustuen löytävät yhteisen tavan tukea lapsen kehitystä ja kasvua sekä elää kodin ja varhaiskasvatuksen arkea.

Varhaiskasvatuksessa on käytäntö, että lasta hoitoon tuotaessa tai hakiessa huoltajat eivät puhu puhelimeen, vaan puhelut hoidetaan muuna aikana.

TUTUSTUMISKÄYNNIT
Kun lapsen varhaiskasvatuspaikka on selvillä, sieltä otetaan huoltajiin yhteyttä ja sovitaan tutustumiskäynneistä. Varhaiskasvatuksen nettisivuilla on Lapsemme -lomake, joka huoltajien tulee ottaa täytettynä mukaan ensimmäiselle tutustumiskäynnille. Pyydettäessä lomake voidaan lähettää varhaiskasvatuspaikasta.

Ensimmäisellä kerralla on hyvä tavata aikuisten kesken, jotta voidaan keskustella rauhassa lapsesta ja tutustua toisiimme sekä varhaiskasvatuspaikkaan. Samalla keskustellaan, Lapsemme -lomakkeen tietoja käyttäen, lapsesta, huoltajien toiveista ja odotuksista varhaiskasvatusta kohtaan, täydennetään hoitosuunnitelma sekä sovitaan seuraavista tutustumiskäynneistä. Huoltajat saavat päiväkodin/perhepäivähoitokodin tiedotteen.

Seuraavilla kerroilla lapsi itse pääsee tutustumaan uuteen ympäristöönsä, lapsiryhmään ja varhaiskasvatuspaikan hoitohenkilöihin. Lapsella on mahdollisuus osallistua lapsiryhmän mukana yhteen ruokailuun tutustumiskäyntien aikana. Enintään 3 tuntia kerrallaan kestävä tutustuminen on maksuton.

Suosittelemme, että tutustuisitte varhaiskasvatuspaikkaan lapsenne kanssa useamman kerran.

LAPSEN VARHAISKASVATUS- / ESIOPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Keskustelut välittävät tietoa lapsenne tottumuksista, tavoista ja mielenkiinnonkohteista. Samalla teillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsenne varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöihin.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (=Vasu)

 • Vasu laaditaan yhdessä huoltajien kanssa toimikauden alussa ja sitä tarkistetaan toimikauden aikana. Lapsi voi olla mukana ikäkautensa edellyttämällä tavalla.
 • Aika sovitaan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuspaikan työntekijöiden kanssa.
 • Ennen keskustelua huoltajat täyttävät lomakkeen ”Huoltajien havaintoja lapsestaan” ja palauttavat sen varhaiskasvatuspaikkaan.
 • Ennen neuvolan vuositarkastusta keskustellaan huoltajien kanssa ja täytetään Neuvola/Varhaiskasvatus -tiedonsiirtolomake

Varhaiskasvatuksen Arviointikeskustelut

 • aika sovitaan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kesken
 • keskustelu käydään ainakin kerran toimintakauden aikana ja sen lisäksi tarvittaessa
 • käydään, mikäli lapsi vaihtaa ryhmää/varhaiskasvatuspaikkaa

Kehityksen ja oppimisen tuki

 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat huoltajien sekä työntekijöiden tukena lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa
 • mikäli lapsella ilmenee kehityksessään lisääntynyttä tuen tarvetta, kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yksilölliset kehityksen ja oppimisen tavoitteet. Tuen tarvetta, laatua ja tavoitteita arvioidaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja erityisopettajan sekä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.
 • Tuki kirjataan kolmiportaisen tuen suunnittelulomakkeelle.
 • Tuen tarvetta arvioidaan vähintään kerran toimikauden aikana.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma siirtyy lapsen mukana uuteen varhaiskasvatuspaikkaan ja täydentyy lapsen kehityksen myötä, entistä arvioiden ja yksilöllistä kehitystä seuraten.

Lapsen esiopetussuunnitelma

 • esiopetuksessa olevasta lapsesta tehdään esiopetussuunnitelma

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta lapsensa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta halutessaan toimintakauden aikana ja myös vastaamalla asiakaskyselyihimme.

Yhteistyön muodot

Huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteistyöllä huolehditaan lapsen hyvinvoinnista ja tuetaan huoltajia kasvatustehtävässä.

Päivittäiset keskustelut lasta tuotaessa ja haettaessa ovat huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön tärkeimpiä kohtaamisia, joten niihin tulisi varata riittävästi aikaa.

Muita yhteistyömuotoja ovat mm. puhelinkeskustelut, retket, juhlat, vanhempainillat, vierailut, reissuvihkot ja talkoot. Kukin varhaiskasvatusyksikkö tiedottaa tarkemmin yhteistyöstään omissa tiedotteissaan mm. sähköpostin, Vilman ja WhatsAppin kautta.

Huoltajien lisäksi varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneita ovat perhe- ja lastenneuvola, peruskoulu, perhetyö, sosiaalityö, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutit sekä mielenterveysyksikkö, Kainuun keskussairaala ja evankelisluterilainen seurakunta.

Lasta ja perhettä koskevista asioista keskustellaan aina ensin huoltajien kanssa ja pyydetään lupa yhteistyölle tai keskustelulle muiden tahojen kanssa. Varhaiskasvatushenkilöstöllä on salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.