Yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksella on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.

Sopimus- ja yleiset toimitusehdot

Sotkamon kunnan Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot, jotka voimassa 1.4.2020 alkaen.

Soveltamisala

Yleisiä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja asiakkaan välisissä sopimussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytettäessä laitoksen palveluja. Näitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.

Tarvittaessa laitos voi tehdä teollisuuslaitoksen tai muun elinkeinonharjoittajan kanssa erillisen sopimuksen, jolla voidaan poiketa näiden yleisten toimitusehtojen sisällöstä.

Yleisten toimitusehtojen vesihuollon palvelun keskeyttämistä, virhettä ja hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevia ehtoja sovelletaan laitoksen ja muun asiakkaan kuin kuluttajan välisessä sopimussuhteessa siltä osin kuin toisin ei ole sovittu.

Voimaantulo

Kun päätös uusien yleisten toimitusehtojen käyttöönotosta tai muuttamisesta on tehty, tiedottaa laitos liittyjille vähintään 3 kk ennen uusien yleisten toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.

Näillä yleisillä toimitusehdoilla kumotaan kaikki laitoksen aikaisemmin antamat laitoksen käyttöä koskevat yleiset ja yleisluonteiset määräykset sekä vedenhankinta- ja toimitusehdot.

Soveltamisjärjestys

Oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: pakottava lainsäädäntö, lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset, sopimus sopimusehtoineen, yleiset
toimitusehdot, laitoksen taksa tai hinnasto ja palvelumaksuhinnasto.

Liittämiskohta ja muut tonttijohtoa koskevat ehdot

Liittämiskohdassa tonttijohtojen kunnossapitovastuu siirtyy vesihuoltolaitokselta liittyjälle. Kiinteistön liittämiskohta on pääsääntöisesti tontin rajalla tai välittömästi sen läheisyydessä. Liittämiskohdan määrää aina vesihuoltolaitos.

Tonttijohtojen rakentamisen liitämiskohdasta kiinteistölle voi toteuttaa laitos tai rakennuttajan muu urakoitsija. Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina laitos. Talosulkuventtiilin omistaa ja asentaa kustannuksellaan laitos. Kiinteistöissä vesimittarin+ liittimet+ takaiskuventtiilin toimittaa vesilaitos, asennuksen kustantaa kiinteistön omistaja.

Kunnossapito

Kiinteistöjen vesimittarit omistaa ja kunnossapitää laitos. Vesimittarin sulkuventtiilien kunnossapidosta vastaa liittyjä. Tonttijohtojen uusimisen kustantaa kiinteistön omistaja. Vesijohdon talosulkuventtiilin ja viemärin tarkastuskaivojen kunnossapito ja uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle.

Kun vuokralainen tulee kiinteistöön

Sotkamon vesihuoltolaitos ei tee käyttösopimuksia vuokralaisen kanssa. Sopimukset tehdään ainoastaan kiinteistön omistajan kanssa ja hän vastaa kiinteistön käyttö- ja perusmaksujen maksamisesta.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Sotkamon kunnan tie- ja katuhankkeet: Elinvoimaa ja viihtyisyyttä tukevia investointeja kesälle 2024

Kunnan infrastruktuurin kehittäminen on olennainen osa elinvoimaisen ja turvallisen ympäristön rakentamista muun muassa ku…

Vesihuoltolaitos tiedottaa

HOX! 10.4.2024 Vesijohtovuoto korjattu, vesijohtokaivannon täyttötyöt tehdään loppuun 11.4 mennessä. Läpikulku estynyt. …

Vesihuoltolaitos tiedottaa sakkaisesta vedestä Harjukadulla

Sotkamossa Harjukadulla on havaittu sakkaista vesijohtovettä. Alueella tehdään paalutus- ja maanrakennustöitä. Tästä johtu…