Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksun määräytymisen perusteena ovat perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Kuukausipalkkaan lisätään lomarahan osuus. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle maksettavat elatusmaksut. Mikäli tuloissa tapahtuu muutoksia (esim. työpaikka vaihtuu), niistä tulee toimittaa tiedot mahdollisimman pian varhaiskasvatukseen maksun tarkistamista varten.

Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy perheenjäsenten lukumäärän, perheen bruttotulojen ja lapsen palvelusopimuksen mukaan.

Mikäli perheessä on useampi lapsi
nuorimman lapsen maksu määritellään aina ensin (esimerkiksi 295,00) ja se on perusteena muiden lasten maksulle
– ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta (tässä esimerkissä 118,00)
ikäjärjestyksessä kolmannen ja jokaisen sitä seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta (tässä esimerkissä 59,00)

Perheen koko = yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan vakituisesti samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli perhe ei toimita tulotietoja sovittuun määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu. Mikäli perhe toimittaa tuloselvitykset sovitun määräajan jälkeen, tulojen mukainen maksupäätös tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Mikäli perhe ei halua toimittaa tulotietoja, se tulee merkitä hakemukseen.

Palvelusopimuksen tuntimäärä maksun perusteena

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa huoltaja tekee lapselleen kirjallisen palvelusopimuksen valitsemalla kuukausittaisista tuntirajoista lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisen välyksen. Maksupäätös tehdään palvelusopimuksen perusteella ja päätöksessä huoltajalle näkyy tuntivälyksen yläraja.

Huoltajan sähköiseen järjestelmään tekemät hoitoaikailmoitukset ovat perusta työvuoro- ja muulle varhaiskasvatustoiminnan etukäteissuunnittelulle, joten huoltajan tulee ilmoittaa palvelusopimuksen puitteissa ne hoitoajat, jotka lapsi todella tarvitsee. Järjestelmä huomauttaa huoltajalle mikäli palvelusopimuksen tuntimäärä on ylittymässä.

Lapsen todellinen läsnäoloaika varhaiskasvatuksessa muodostuu VakaMukana -järjestelmän (puhelinsovellus) Sisään – Ulos -leimausten perusteella. Tämä leimauksista muodostunut todellinen tuntimäärä voi olla enintään palvelusopimuksen yläraja. Mikäli se on isompi, maksu peritään todellisen tuntimäärän perusteella korkeampana ko. kuukaudelta.

Pääsääntöisesti maksu määritellään toimikauden loppuun. Jos varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, huoltaja voi tehdä uuden palvelusopimuksen ko. toimipisteen johtajan kanssa seuraavan kuukauden alusta. Sopimuksen kesto tulee olla vähintään 3 kuukautta.

Lomaan rinnastettava poissaolo ei ole alennuksen peruste. Maksua ei hyvitetä takautuvasti eikä hyvityksiä tehdä lyhytaikaisista muutoksista johtuen. Mikäli kuukausittaiset tuntimäärät vaihtelevat suuresti, arvioidaan lähinnä oleva tuntivälys ja käytetään 3 kuukauden  seuranta-aikaa, jonka jälkeen tehdään uusi sopimus, jos tuntivälystä pitää vaihtaa.

Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen maksut

Esiopetus on maksutonta (4 h/pv) sivistystoimen lautakunnan päättämän esiopetuksen lukuvuoden aikana.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitomaksu määräytyy palvelusopimuksen mukaan. Esiopetuksen lomaviikoilta peritään suhteutetusti korkeampi maksu silloin, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti kyseisenä loma-aikana (maksupäätöstä ei tehdä erikseen) ja palvelusopimuksen kuukausituntimäärä ylittyy.

Hoitomaksun hyvitykset

Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden hoitomaksu peritään suhteutettuna käytettyyn tuntimäärään.

Vähentävästi kuukausimaksuun vaikuttaa
– jos lapsella on yli 10 sairaspäivää /kk = laskutetaan puolet kuukausimaksusta
– jos lapsi koko kuukauden sairaana = ei laskuteta
– lapsella ei ole yhtään hoitopäivää/kk = laskutetaan puolet kuukausimaksusta
– perhepäivähoidossa hoitajasta johtuva syy, jos varahoito ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
– erikseen ilmoitettava hyvitysaika (talviloma, kesälomat, syysloma, joululoma)

Kunkin toimintakauden (1.8. – 31.7.) aikana perhe saa hyvityksen kesä- tai heinäkuussa siltä ajalta, jolloin hoitoa ei kesäloman takia ole varattu tai varhaiskasvatuksen toimipiste on suljettu. Mikäli lapsen varhaiskasvatus ei ole alkanut elokuun aikana, maksutonta seuraavan vuoden kesä- tai heinäkuuta ei automaattisesti muodostu ja tuolloin voidaan laskuttaa varatusta varhaiskasvatuksesta myös kesäajalta, jos lapsella ei ole lomaa.

Mikäli perheen maksukyky jostain syystä olennaisesti heikkenee, hoitomaksuun voi hakea alennusta. Hakemukseen tulee liittää todistukset ja/tai lausunnot asioista, minkä perusteella alennusta haetaan ja hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, ennen kuin maksurästejä on kertynyt useammalta kuukaudelta.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennaltaehkäisevän tuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, lastensuojelulliset kysymykset tai huomattava ansiotason tilapäinen aleneminen. Päätöksen harkinnanvaraisesta maksun alentamisesta tekee kasvatusjohtaja. 

Hoitosuhteen päättyminen

Lapsen hoitosuhteen päättymisestä kesken toimikauden tulee ilmoittaa hoitopaikkaan heti, kun poisjäänti on tiedossa. Ilmoituksen voi tehdä suullisesti. Hoitosuhteen päättyessä kesken kuukauden, hoitomaksu peritään käytetystä tuntimäärästä.

Laskutus ja perintä

Lasku tulee kerran kuukaudessa jälkikäteen. Halutessaan laskun saa e-laskuna verkkopankkiin, sopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissaan, tiedot löytyvät laskusta. Mikäli laskun maksaja on rekisteröitynyt Oma Postin asiakkaaksi, lasku toimitetaan sinne. Maksamattomista laskuista peritään voimassaoleva viivästyskorko. Jos laskun maksaminen viivästyy yli eräpäivän, Kuntaperintä lähettää maksukehotukset ja sen jälkeen seuraava perintätoimi on ulosottoperintä (varhaiskasvatusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia).