Kuva koirasta.

Eläintenpitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toimenpiteistä ja välineistä muuttuu uuden lain myötä kielletyksi. Myöhemmin annettavilla asetuksilla tullaan antamaan tarkempia säännöksiä monista eläinlajikohtaisista asioista. Tähän listaan on koottu muutamia tärkeimpiä uuden lain tuomia muutoksia.

Jatkuva vedensaanti

Eläinten pysyvässä pitopaikassa, kuten asunnossa tai ulkotarhassa, on jatkossa oltava eläimen saatavilla jatkuvasti sulaa vettä. Jos koiran pysyvä pitopaikka ympäri vuoden on ulkotarhassa, tarvitaan tarhaan jatkossa talvisaikaan lämmitettävä vesikuppi tai koiralla on oltava riittävä suuri lämmitetty koppi, missä sen vesikuppi pysyy sulana. Samoin lämmitettävän vesikupin tarvitsevat muut ulkona tai kylmissä tiloissa pidettävät hevoset ja tuotantoeläimet. Riittävä vedensaanti on eläimen fysiologinen perustarve ja siitä huolehtiminen on olennainen osa eläintenpitoa.

Hoitoon tarvittavat tilat                     

Eläinten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet, sekä tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Esimerkiksi hevosten kylmäpihaton yhteyteen on järjestettävä erillinen tila, jonne hevonen voidaan tarvittaessa eristää muista eläimistä, jos käytettävissä ei ole muita tarkoitukseen soveltuvia tiloja. Sama vaatimus koskee tuotantoeläimiä.

Eläinjalostus ja eläinten lisääntyminen

Eläintä ei saa käyttää jalostukseen, jos se ei kykene lisääntymään luonnollisesti, tai jos jalostukseen käyttö aiheuttaa todennäköisesti merkittävää hyvinvointihaittaa joko eläimelle itselleen, tai sen tulevalle jälkeläiselle. Jalostuksen seurauksena syntyvien eläinten tulee kyetä ominaisuuksiensa puolesta elämään lajilleen tyypillistä elämää.

Tässä eläinjalostuksella tarkoitetaan kaiken tyyppistä ihmisen hoidossa olevien eläinten lisäämistä. Säännös koskee samalla tavalla sekä koirien että kissojen ja tuotantoeläinten jälkeläisten tuottamista, suunnitellusti tai suunnittelemattomasti. Eläinten pitäjän tulee estää pitämiensä eläinten hallitsematon lisääntyminen. Näin ollen esimerkiksi leikkaamattomien kissojen pitäminen irti voidaan katsoa lain vastaiseksi toiminnaksi.

Kielletyt välineet

Eläimelle ei saa käyttää sellaisia välineitä tai varusteita, jotka aiheuttavat sille tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa. Kiellettyjä välineitä ovat esimerkiksi kaikenlaiset piikkipannat ja sähköpannat sekä muut eläimeen kiinnitettävät ja eläimelle sähköiskun antavat laitteet.

Kielletyt toimenpiteet

Eläimelle saadaan tehdä leikkaus tai muu kipua tai kärsimystä aiheuttava toimenpide vain, jos se on sen hyvinvoinnin kannalta perusteltua, tai jos se on erikseen säädetty sallituksi. Kiellettyä on esimerkiksi koiran korvien tai hännän typistäminen, sekä kosmeettisten lävistysten ja tatuointien tekeminen koiralle. Kiellettyä on myös rutiininomainen ennaltaehkäisevä kannuskynsien ja -varpaiden poistaminen koiranpennuilta, eli koiran kannuskynsien ja -varpaiden poistaminen muusta kuin eläinlääketieteellisestä syystä. Vasikoiden nupoutuksessa on käytettävä eläinlääkärin antamaa puudutusta ja kivunlievitystä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löydät Ruokaviraston sivulta ja tarvittaessa voi kysyä lisätietoa myös valvontaeläinlääkäriltä.

Rauatmaa Aila

Valvontaeläinlääkäri

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri vas­taa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta.

Ajankohtaista

Eräiden viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus avun tarpeessa olevasta eläimestä

1.1.2024 voimaan tulleessa Eläinten hyvinvointilaissa lisätään eräiden tahojen ilmoitusvelvollisuutta.

Tuotantoeläinten pitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toime…

Kainuussa ei ole edelleenkään todettu taudinaiheutuskyvyltään vakavaa lintuinfluenssavirusta -tilannetta seurataan tarkasti

Kainuussa ei ole todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssavirusta maanantaina 8.8. Sotkamosta löytyneestä kuolleesta linn…