Kuva koirasta.

Tuotantoeläinten pitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toimenpiteistä ja välineistä muuttuu uuden lain myötä kielletyksi. Myöhemmin annettavilla asetuksilla tullaan antamaan tarkempia säännöksiä monista eläinlajikohtaisista asioista. Tähän listaan on koottu muutamia tärkeimpiä tuotantoeläinten pitoa koskevia uuden lain tuomia muutoksia.

Jatkuva vedensaanti

Eläinten pysyvässä pitopaikassa on jatkossa oltava eläimen saatavilla jatkuvasti sulaa vettä. Poikkeus tästä ovat igluissa kasvatettavat vasikat, joille sulan veden jatkuva saatavilla pito on kohtuuttoman vaikea järjestää eläinten pitomuodosta ja sääolosuhteista johtuvista syistä talviaikana. Kylmissä tiloissa vesikupin tai -altaan on oltava lämmitettävä, muutoin veden pysymistä sulana jatkuvasti myös pakkasilla on vaikea järjestää. Riittävä vedensaanti on eläimen fysiologinen perustarve ja siitä huolehtiminen on olennainen osa eläintenpitoa. Vasikoilla vettä tulee olla vapaasti 2 viikon iästä alkaen.

Hoitoon tarvittavat tilat

Eläinten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet, sekä tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Esimerkiksi kylmäpihaton yhteyteen on voitava järjestää erillinen tila, jonne eläin voidaan tarvittaessa eristää muista eläimistä. Eläimelle sopiva lämpö voidaan järjestää esim. lämpölampun ja runsaan kuivituksen avulla. Eläin voidaan eristää esim. tilalla olevien irtoaitojen avulla. Lihanautatiloilla eläinten kiinnisaamiseksi voi olla tarpeen hankkia käsittelyhäkki tai lukittuva ruokintaeste.

Eläinjalostus ja eläinten lisääntyminen

Eläinsuojelulainsäädännössä eläinjalostuksella tarkoitetaan kaiken tyyppistä ihmisen hoidossa olevien eläinten lisäämistä.

Tuotantoeläinten osalta eläinjalostukseen liittyvät ongelmat koskevat lähinnä eläinten hallitsematonta lisääntymistä eli esimerkiksi sitä, että sukukypsiä, eri sukupuolta olevia eläimiä pidetään keskenään. Tällöin liian nuoret eläimet voivat tiinehtyä ja lähisukulaiset lisääntyä keskenään. Eläinjalostus tai eläinten lisääminen on kiellettyä, mikäli eläimen lisääntymisestä aiheutuu todennäköisesti merkittävää haittaa sen hyvinvoinnille.

Eläinten pitäjän tulee estää pitämiensä eläinten hallitsematon lisääntyminen esimerkiksi eläinten ryhmittelyllä ja valvonnalla.

Kielletyt toimenpiteet

Eläimelle saadaan tehdä leikkaus tai muu kipua tai kärsimystä aiheuttava toimenpide vain, jos se on sen hyvinvoinnin kannalta perusteltua, tai jos se on erikseen säädetty sallituksi. Vasikoiden nupoutuksessa on jatkossa käytettävä eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löydät Ruokaviraston sivulta ja tarvittaessa voi kysyä lisätietoa myös valvontaeläinlääkäriltä.

Lisätietoja

Rauatmaa Aila

Valvontaeläinlääkäri

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri vas­taa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta.

Ajankohtaista

Eräiden viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus avun tarpeessa olevasta eläimestä

1.1.2024 voimaan tulleessa Eläinten hyvinvointilaissa lisätään eräiden tahojen ilmoitusvelvollisuutta.

Eläintenpitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toime…

Kainuussa ei ole edelleenkään todettu taudinaiheutuskyvyltään vakavaa lintuinfluenssavirusta -tilannetta seurataan tarkasti

Kainuussa ei ole todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssavirusta maanantaina 8.8. Sotkamosta löytyneestä kuolleesta linn…