Kunnanhallituksen päätöstiedote kuvituskuva

Sotkamon kunnanhallituksen 20.2.2024 päätöstiedote

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 20.2.2024. Käsittelyssä olivat muun muassa kunnan varainhankintapolitiikka ja kunnan tytäryhtiöiden pääomittaminen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustukset.

Sotkamon kunnan varainhankintapolitiikka tuli kunnanhallituksen osalta hyväksytyksi. Sotkamon kunnan varainhankinnan tavoitteena on, että kunnan ja kuntakonsernin lainamäärä ja lainanhoitokustannukset pysyvät kohtuullisena tulorahoitukseen nähden. Varainhankinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vieraan pääoman hankintaa eli lainarahoitusta investointien rahoittamiseen ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Sotkamon kunnan varainhankintapolitiikka 1.2.2024 sisältää mm. rahoitustoimen periaatteet, rahoitusinstrumentit, päätöksenteon ja vastuut, riskienhallinnan, korkosuojapolitiikan ja periaatteet tytäryhtiöiden rahoituksesta. Varainhankintapolitiikka etenee kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Tytäryhtiöiden pääomittaminen

Kunnanhallitus hyväksyi 150000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen kunnan omistamalle Snowpolis Oy:lle. Sijoitusta on tarkoitus käyttää esimerkiksi yhtiön juokseviin kuluihin, palkkoihin ja käynnistyvien hankkeiden omarahoitukseen ja hankkeiden väliaikaisrahoitukseen. Kehitysyhtiö Snowpolis Oy on kunnan voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka avulla edistetään alueen yritystoimintaa ja vahvistetaan elinvoimaa.

Niin ikään kunnanhallitus hyväksyi Kiinteistöyhtiö Sotkanpesä Oy:n 2,2 miljoonan euron suuruisen pääoman sijoituksen yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Sotkanpesä on kunnan omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa 32 asuntoa, jotka kaikki ovat vuokrattu asukkaille. 2,2 miljoonan pääomitus on tarkoitus käyttää 18 asunnon lainaosuuksien pois maksamiseen sekä tuleviin asuntohankintoihin.

Myös Sotkan Voima Oy:tä kunnanhallitus päätti pääomittaa 150000 euroa. Sotkan Voima on Sotkamon kunnan omistama energiayhtiö, joka käyttää saadun pääoman yhtiön toiminnan käynnistämiseen, perustatoiminnasta syntyviin kuluihin ja palkkoihin.

Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustukset

Vuodelle 2024 yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustuksia varten varattiin vuoden 2024 talousarvioon 25000 euroa. Avustusten myöntämisen perusteena on avustettavan toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus, toiminnan vaikutus syrjäytymisen ehkäisyyn, toiminnan vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin sekä toiminnan vaikutus työllisyydenhoitoon. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon myös yhdistyksen/järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten määrä sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä toimijan perustoimintaa ylläpitäviin yleiskustannuksiin kuten tilavuokriin, henkilöstön palkkakustannuksiin tai materiaalihankintoihin, ellei kustannus liity olennaisesti toiminnan kehittämiseen.

Kunnanhallitus päätti jakaa avustukset seuraavasti:

  • Iloksi ry 9000€
  • Ristinkantajat ry 2000€
  • Sotkamon Diabetesyhdistys ry 6000€ (ehtona, että Turinatuvan toiminta jatkuu)
  • Sotkamon Mielenterveyden tuki ry 4000€
  • Sotkamon Pelastakaa Lapset ry 3000€
  • Sotkamon Saappaan tuki ry 1 000€

Muut asiat

Kokouksessaan kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvionmuutoksia, jotka koskivat rahoituslaskelman investointiosaa. Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2023. Sotkamon kunnan toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi, ja siirtyy seuraavaksi kunnanvaltuuston hyväksyntään. Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2024-2029 nimettiin ympäristötarkastaja Teija Härkönen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka