Tilinpäätös 2023

Sotkamon kunnan tilinpäätös 2023 – Haasteista huolimatta kohti kestävää taloutta 

Sotkamon kunnan tilinpäätös vuonna 2023 toteutui 7 miljoonaa alijäämäisenä. Heikkoa tulosta selittävät odotettua pienemmät valtionosuudet, arvioitua vähäisempi sijoitusvarallisuuden ja osinkotuottojen kehitys, korkokulujen kasvu sekä sote-kuntayhtymän palkkaharmonisoinnin kulut hieman yli 0,6 miljoonaa. Vuosikate painui 3 miljoonaa negatiiviseksi.

Sotkamon kunnan talousarvio vuodelle 2023 oli 2,44 milj. euroa alijäämäinen. Muutetulla talousarviolla haettiin lisämäärärahoja investointeihin yhteensä 1,9 milj. euroa. Tilikaudella 2023 vuosikate toteutui negatiivisena -3 051 911 € ja tilikauden tulos -7 003 721 € alijäämäisenä. Vuosikate toteutui 4 446 489 € ja tilikauden alijäämä 4 562 910 € arvioitua huonompana. Tilikauden päätyttyä kumulatiivinen ylijäämä taseessa on 44 018 187 €. Huolimatta kauden alijäämäisestä tuloksesta kumulatiivinen ylijäämä on edelleen hyvällä tasolla.  

Hyvinvointialueen ateria- ja puhtaanapitopalveluita tarvittiin ennakoitua pidempään. Kauden henkilöstökulut toteutuivat yhteensä 29 066 506 €, mikä oli 1 006 438 € ja 3,6 % arvioitua enemmän. Henkilöstökulujen kasvu ja ylitys johtuu pääosin yleisistä palkankorotuksista sekä henkilötarpeen kasvusta opetuksessa ja muutamien uusien hankkeiden alkamisesta. Lisäksi vuoden 2023 talousarviossa ei varauduttu siihen, että ATPU-henkilöstöä tarvitaan koko vuodelle hyvinvointialuetta varten. Varaus oli tehty vain kahdelle kuukaudelle. Tämä aikataulu ei kuitenkaan toteutunut, vaan ateria- ja puhtaanapito toimitti palveluja hyvinvointialueelle käytännössä vuoden 2023 loppuun asti. Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa ko. muutos ei ollut tiedossa, joten sillä on ollut merkittävä vaikutus teknisen toimialan vastuualueen tuloihin ja menoihin. 

Kainuun Soten palkkaharmonisointi toi Sotkamolle 612 tuhannen euron lisälaskun. Tilikauden palvelujen ostot olivat yhteensä -11 884 039 €, mikä on 986 936 € ja 9,1 % arvioitua enemmän. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä- kuluerään on kirjattu tulosvaikutteisesti Kainuun Soten vuodelta 2022 olevan saamisen ja lopullisen palautuksen erotus. Kyseessä on Kainuun Soten vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevat oikaisut, jotka vaikuttivat kuntien maksuosuuksiin liittyviin palautuksiin alentavasti. Sotkamon kunnan osuus lisälaskusta kohosi 612 000 €. 

Valtionosuudet jäivät merkittävästi odotettua vähäisemmäksi. Kunta sai valtionosuuksia yhteensä 4 834 310 €, mikä on 1 810 709 € ja 27,2 % arvioitua vähemmän. Valtionosuuksien arviointi talousarviota 2023 laadittaessa oli haasteellista johtuen ennakkotietojen vähäisyydestä. Tämän lisäksi kunnille annetut ennakkotiedot muuttuivat läpi vuoden 2023 ja aivan loppuvuonna valtionvarainministeriö teki valtionosuuksiin vielä merkittäviä muutoksia.  

Sijoitus- ja osinkotuotot odotettua heikommat. Rahoitustuottoja ja –kuluja kertyi tilikaudella 2023 yhteensä 3 751 526 €, mikä on 1 412 409 € alle arvioidun. Rahoitustuotot ja –kulut toteutuivat 483 675 € vuotta 2022 parempana. Muut rahoitustuotot 4,4 milj. euroa koostuvat Loiste Oy:n kunnalle maksamista vuotuisista osinkotuotoista sekä sijoitusvarallisuuden tuloutuksista. Sotkamon kunnan keväällä 2020 sijoittama 30 miljoonan pääoma on kasvanut vuoden 2023 loppuun mennessä 36,2 miljoonaan (+20,7 %).  

Vuosi 2023 on ollut merkittävien investointien vuosi, jotka rahoitettiin pääasiassa lainarahalla. Sotkamon kunta investoi 22,8 milj. € vuoden 2023 aikana. Toteuma oli kuitenkin 5,1 milj. € talousarviota pienempi. Vuoden 2023 aikana käynnistettiin Tenetin uuden yläkoulun ja lukio-kirjaston rakennushankkeet sekä Kontinjoen uusi päiväkoti valmistui. Itärinteiden alueelle rakennettiin kunnallistekniikkaa.  

Suurten investointien takia kunnan kokonaislainakanta lisääntyi 30 milj. euroa. Investointeihin saatiin rahoitusosuuksia 2,4 milj. euroa. Vuonna 2023 otetun uuden lainarahoituksen korkokulut poikkesivat huomattavasti aiempien vuosien korkotasosta, jonka vuoksi korkokulut olivat merkittävästi suuremmat kuin edellisvuosina. Asukaskohtainen lainamäärä on vuoden 2023 lopussa 4 830 €/asukas.  

Kohti kestävää ja tasapainoista kuntataloutta hallitulla ja ennakoivalla tulevaisuustyöllä  

Tasapainoisen talouden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa kustannusten seurantaa ja elinkeinojen sekä kunnan elinvoiman kehittämistä. Investoinneissa keskitytään korjausvelan vähentämiseen ja kunnan elinvoiman lisäämiseen hallituilla toimenpiteillä. Vaikka ensimmäisen vuoden tavoitteisiin on päästy suurelta osin, tasapainottamisohjelmaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittavat korjaukset tehtävä. Päivitetty tasapainottamisohjelma sisällytetään osaksi Kestävä Kuntatalous -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on löytää kestävä tapa tuottaa palveluita talouden realiteettien rajoissa. Tulevien vuosien verotulojen muutokset, kuten kaivosveron ja yhteisöveron odotettu kehitys, vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen. Vaikka tulevien valtionosuuksien suuruutta ei vielä tiedetä tarkasti, on selvää, että ne kattavat vain noin 10 prosenttia kunnan menoista. Kunnan taloudessa on otettava huomioon monia vaikeasti ennustettavia tekijöitä, kuten maailmanpoliittiset tapahtumat ja kustannusten nousu, ja toimittava sen mukaisesti toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi.  

Kunnanjohtaja Kilpeläinen näkee haastavassa taloustilanteessa valoisan tulevaisuuden: ”Vaikka taloudellinen vuosi 2023 osoittautui odotettua haastavammaksi, se oli samalla aikaa Sotkamon vahvan kehityksen ja edistymisen aikaa. Kunnassamme tehtiin merkittäviä investointeja ja panostuksia palveluiden laadun parantamiseen, elinvoiman vahvistamiseen ja kunnan menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseen. Uskomme vakaasti, että nämä toimet tuovat hyötyä sekä kunnan taloudelle että kuntalaisten arjelle.” 

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka

Törhönen-Sirviö Piia

Talousjohtaja

Kunnan talousarvio, tilinpäätös ja talouden seuranta, rahoitusasiat