Sotkamon kunnan valtuustoseminaarissa pureuduttiin ensi vuoden talousarvioon ja kuntastrategian jatkotyöstäminen

Sotkamon kunnan valtuustoseminaarissa käsiteltiin kunnan taloustilannetta ja toimialat kävivät läpi talousarviovuoden 2023 kokonaisuuksia. Talousarvion valmisteluun liittyvän katsauksen lisäksi valtuustoseminaarissa pohdittiin kuntastrategian pohjalta vastuullisuutta, kansainvälisyyttä, kehittämisyhtiön toimintaa, koulupolkua sekä yhtiöittämistä ja kunnan varallisuuden kehittämistä.

Sotkamon kunnanvaltuutetut yhdessä johtoryhmän, tarkastuslautakunnan ja pääluottamusmiesten kanssa käsittelivät vuoden 2023 talousarviotilannetta ja keskeisiä tavoitteita sekä linjasivat jatkovalmistelua. Hallinnon toimialan talousarviossa merkittävimmät muutokset liittyvät soten maksuosuuksien poistumiseen ja lomitusyksikön siirtymiseen osaksi Pohjois-Suomen lomituspalveluyksikköä. Vuonna 2023 varaudutaan mm. eduskuntavaaleihin, TE-palveluiden siirtymiseen liittyviin valmisteluresursseihin, henkilöstön kehittämishankkeeseen ja yritysten palveluseteleihin. Sivistyksen toimialan vuoden 2023 talousarviossa kustannuksiin liittyvien muutoksien taustalla ovat mm. asiakasmaksut, oppivelvollisuuden laajentuminen, kulttuuriopetussuunnitelman toimeenpano, urheiluyläkouluun ja kuljetuksiin liittyvät kustannukset. Ympäristö- ja teknisellä toimialalla mittavat investoinnit hallitsevat tulevaa niin talousarviota kuin suunnitelmavuosia 2024-2025.

Kunnassa on valmistunut erilaisia ohjelmia, kuten elinvoimaohjelma, jotka ovat kuntastrategian pohjalta työstettyjä suunnitelmia. Valtuustoseminaarin toinen osio käsitteli kuntastrategian edistämistä eri teemojen ympärillä. Kunnanvaltuutetut, johtoryhmä ja eri asiantuntijat jatkokehittivät ja visioivat kuntastrategian tahtotilaa tulevia suunnitelmia ja toimenpiteitä ohjaten.

Yksi kuntastrategian jatkotyöstämisen teema-alue oli kunnan toimintojen yhtiöittäminen ja kunnan varallisuuden kehittäminen. Työryhmä kiteytti tulevaisuuden vision seuraavasti: Kunnan tulee toimia viisaasti ja vastuullisesti omaisuusmassan hallinnassa ja kehittämisessä sekä edistää palveluiden saavutettavuutta, elinvoimaa ja valmiutta tarttua mahdollisuuksiin.

Valtuutetut ja asiantuntijat pohtivat koulupolun kehittämistä varhaiskasvatuksesta kolmannelle sektorille. Nähtiin, että koulupolkua tulee vahvistaa niin, että lapsi ja nuori on kaiken keskiössä. Tavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa tämä tulee huomioida poikkeuksetta.  Ryhmä asetti tavoitteita lapsen ja nuoren parhaalle koulupolulle, jossa huomioidaan mm.  yksilöllisyys, kansainvälisyys, digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa, yrittäjyyskasvatus, huippu-urheilun, opiskelun ja arjen yhdistäminen sekä osallisuus.

Kuntastrategia asettaa myös kansainvälisyydelle tavoitteita. Kansainvälisyyden seuraaviksi tavoitteiksi sovittiin mm. kansainvälisyyssuunnitelman tekeminen, kansainvälisten lähettiläiden etsiminen, kansainvälisen vetovoiman edistäminen osaavan työvoiman ja yritysten saamiseksi sekä kansainvälisten tapahtumien hakeminen ja hyödyntäminen.

Suunnitelmissa olevan kunnan vastuullisuusohjelman sisältöjä pohdittiin kuntastrategian kärkien näkökulmasta ja todettiin, että vastuullisuusohjelmassa voidaan hyödyntää YK:n kestävän kehityksen globaalia toimintaohjelmaa Agenda2030. Vastuullisuusohjelmassa tulee huomioida laaja-alaisesti taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, jotka näkyvät erilaisissa toimenpideaihioissa.

Snowpoliksen kehittämisyhtiö haluttiin käynnistää uudelleen. Tahtotila on, että Snowpolis tulee olemaan keskeinen tekijä alueen elinvoiman kehittämistyössä niin tulevaisuuden fyysisenä uudisrakennuksena kuin toiminnallisesti aktivoivana kehittämisyhtiönä. Ryhmä piti tärkeänä kehittää kolmea osa-aluetta: matkailun sekä liikunnan ja urheilun, maa- ja metsätalouden (mukaan lukien bioenergia) sekä marjojen ja malmien sekä metallien ympärille syntyviä ekosysteemejä. Lisäksi elokuva-alaan liittyviä mahdollisuuksia ryhmässä pidettiin tärkeänä.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari on tyytyväinen valtuustoseminaarin tuotoksiin: ”Niin talousarvioon liittyvä seminaariohjelma kuin ryhmätyöskentelyjen pohdinnat olivat antoisia ja vahvistivat osaltaan vuoropuhelua talousarviovalmistelussa ja kuntastrategian toimeenpanossa. Seuraavaksi seminaaripäivän yhteenvedot lähtevät jatkotyöstöön valtuutetuille ja aikanaan kommentointiin pääsevät mukaan myös kuntalaiset esimerkiksi kansainvälisyys- ja vastuullisuusohjelmien laadinnan yhteydessä.”

Valtuustoseminaarien tarkoituksena on käsitellä kunnan ajankohtaisia ja strategisia teemoja laaja-alaisesti vahvistaen kuntastrategian toimeenpanoa vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen avulla. Sotkamon kunnassa valtuustoseminaareja pidetään vuosittain 2-3 seminaaripäivää.

Lisätietoja:
Anne Lukkari
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
040 757 3263
anne.lukkari@live.fi

Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
044 750 2111
mika.kilpelainen@sotkamo.fi